Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2016
Tutkielman numero: 14371
Tunnistavatko kuluttajat eri hinnoittelustrategioita?
Tekijä: Ryynälä, Pasi
Otsikko: Tunnistavatko kuluttajat eri hinnoittelustrategioita?
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; hinnoittelu; pricing; strategia; strategy; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; asenteet; attitudes; hinnat; prices; päätöksenteko; decision making
Sivumäärä: 68
Avainsanat: Strategia; Kuluttaja; Ostokäyttäytyminen; Hinnoittelu
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten hyvin kuluttajat ovat perillä ostamiensa tuotteen hinnoittelustrategiasta ja mikä vaikutus tällä on ostopäätökseen. Tutkimuksen avulla pyritään lisäämään ymmärrystä hinnoittelun vaikutuksesta ostopäätökseen ja antaa suosituksia hinnoittelustrategian valintaan.

Lähdeaineistona käytetään pääsääntöisesti kansainvälisissä julkaisuissa olleita, eri hinnoittelustrategioita käsitteleviä akateemisia artikkeleita. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena. Aineiston keräämistä varten suoritettiin 8 kpl teemahaastatteluja. Haastateltaviksi valittiin henkilöitä, jotka olivat ostaneet tuotteen tai palvelun, joka selkeästi lokeroituu johonkin teoriassa käsiteltyyn hinnoittelustrategiaan.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena havaittiin, että kuluttajat tunnistivat eri hinnoittelustrategioita hyvin vaihtelevasti, mutta toisaalta loogisesti. Iällä tai koulutuksella ei tuntunut olevan suoraa vaikutusta kuluttajan strategiatuntemukseen. Hinnan noustessa ja ostokertojen määrän kasvaessa tuntemus vaikutti paranevan.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.