Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14442
Näkökulmia kasvuyrityksen arvonmääritykseen Suomessa - Laadullinen haastattelututkimus
Tekijä: Tukonen, Olli-Kristian
Otsikko: Näkökulmia kasvuyrityksen arvonmääritykseen Suomessa - Laadullinen haastattelututkimus
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; kasvu; growth; yrityksen arvo; company valuation
Sivumäärä: 77
Avainsanat: arvonmääritys; kasvuyritys; laadullinen tutkimus; strateginen arvo
Tiivistelmä:
Tämä laadullinen haastattelututkimus tarkastelee kasvuyritysten arvonmääritystä Suomessa käyttäen aineistona yritysten sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida ja ymmärtää paremmin kasvuyrityksiin liittyvää arvonmääritystä Suomessa, sekä tarkastella haastateltavien priorisoimia osa-alueita ja nostaa löydettyjä havaintoja jatkotutkimusta varten. Tutkimuksessa on muodostettu ensin teoreettinen viitekehys aikaisemman aiheeseen liittyvän teorian ja tutkimuksen pohjalta. Viitekehystä on tämän jälkeen hyödynnetty tutkimusaineiston tulosten arvioinnissa. Laadullinen tutkimusaineisto on kerätty puoliavoimina syvähaastatteluina suomalaisilta kasvuyrityskentän toimijoilta.

Tutkimuksen mukaan kasvuyrityksiin kohdistuva arvonmäärityskeskustelu on melko heterogeenistä. Tästä huolimatta aiheeseen liittyvä ymmärrys- ja menetelmien käyttö Suomessa on pääosin linjassa aikaisemman kansainvälisen tutkimuksen ja tämän tutkimuksen viitekehyksen kanssa.

Tutkimus syventää kasvuyritysten arvonmäärityksen ymmärtämistä suomalaisten sidosryhmien näkökulmasta. Merkittävimpinä ehdotuksina jatkotutkimusta varten voidaan pitää koulutustaustan merkityksen selvittämistä arvonmäärityksessä ja "strategisen arvonmäärityksen" tarkempaa mallintamista.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.