Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14445
Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen ja laatu - KHT-tilintarkastajien mukauttamiskäytännöt Suomessa
Tekijä: Kuhta, Tiia
Otsikko: Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen ja laatu - KHT-tilintarkastajien mukauttamiskäytännöt Suomessa
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; laatu; quality; raportit; reports
Sivumäärä: 115
Avainsanat: tilintarkastus; tilintarkastuskertomus; mukautettu tilintarkastuskertomus; mukauttamismuoto; laatu; raportointikäytännöt; riippumattomuus; ammatillinen harkinta
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat yleisimmät tilintarkastuskertomuksen mukauttamisen muodot ja syyt, sekä poikkeavatko raportointikäytännöt ja mukautettujen tilintarkastuskertomusten laatu KHT-tilintarkastajien kesken. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin näitä havaintoja tutkimusaineiston näkökulmasta, tarjoten esimerkkiotteita tutkimusaineistossa esiintyneistä tilintarkastuskertomusten mukauttamistavoista.

TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimusaineisto koostui valikoivalla otannalla valituista, Big 4 yhtiöissä työskentelevien, KHT-tilintarkastajien vuosina 2008-2011 antamista mukautetuista tilintarkastuskertomuksista. Tutkimusaineistossa oli yhteensä 634 mukautettua tilintarkastuskertomusta. Tutkimus toteutettiin tekstianalyysinä, analysoiden tilintarkastuskertomusten mukauttamisen muotoja (mukautettu lausunto, lisätieto, huomautus ja muut tilintarkastuslaista poikkeavat tavat mukauttaa tilintarkastuskertomus), yleisimpiä syitä mukauttaa tilintarkastuskertomus, sekä nostamalla esiin tutkimusaineistossa esiintyneitä erilaisia mukauttamistapoja. Näiden havaintojen pohjalta nostettiin esiin tilintarkastuskertomusten laadun variaatioon vaikuttavia tekijöitä.

TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksessa havaittiin mukauttamismuodon osalta, että mukautetuista tilintarkastuskertomuksista sisälsi: Mukautetun lausunnon 7 % (Ehdollinen lausunto 44 kpl), Lisätietokappaleen 31 % (197 kpl), Huomautuksen 35 % (223 kpl) ja Muut -kategoriaan lukeutuvan mukauttamisen muodon (tilintarkastuslaista poikkeava tapa mukauttaa tilintarkastuskertomus) 35 % (224 kpl).

Yleisimmät tutkimusaineistossa ilmenneet mukauttamisen syyt olivat: oman pääoman negatiivisuuteen liittyvän rekisteri-ilmoituksen laiminlyönti 33 % (210 kpl), toiminnan jatkuvuuden epävarmuus 29 % (182 kpl), tilinpäätöksen laatimiseen ja allekirjoittamiseen liittyvät laiminlyönnit 18 % (112 kpl) ja lähipiirilainat 17 % (108 kpl).

Tutkimusaineiston tilintarkastuskertomusten mukautuksissa havaittiin variaatiota mukauttamiskäytännöissä ja kertomusten laadussa. Variaatiota aiheuttivat pääasiassa: tilintarkastuslaista ja standardeista poikkeavan mukauttamismuodon valinta, tilintarkastuskertomuksen raportointimalleista poikkeava kertomuksen muotoilu ja rakenne sekä mukauttamisen syiden epäselvä ilmaiseminen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.