Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2013
Tutkielman numero: 14481
Erikoiskaupan myymäläsuunnittelulla olosuhteet kokemusten syntymiselle
Tekijä: Salo, Anna
Otsikko: Erikoiskaupan myymäläsuunnittelulla olosuhteet kokemusten syntymiselle
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; shoppailu; shopping; elämykset; experiences; myymälät; shops; suunnittelu; planning; palvelumuotoilu; service design
Sivumäärä: 110
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14481.pdf pdf  koko: 3 MB (2248234)
Avainsanat: myymäläympäristö; shoppailukokemus; palvelumuotoilu; myymäläsuunnittelu
Tiivistelmä:
Tarkoitus Tutkimus tarkastelee erikoiskaupan kivijalkamyymälää muotoilun näkökulmasta tavoitteena perehtyä, miten myymäläsuunnittelijat luovat olosuhteet shoppailukokemusten syntymiselle myymälässä. Kuluttajat asettavat erilaisia vaatimuksia, toiveita ja odotuksia ostoretkelleen ja myymälätilalle ja myymäläsuunnittelijan vaativana tehtävänä on luoda ympäristö, joka paitsi täyttää nämä odotukset myös tarjoaa mukaansatempaavia ja ikimuistoisia kokemuksia. Myymäläsuunnittelu on samanaikaisesti luova ja kaupallinen opinala, jonka kohteena ovat myymälätilan eri fyysiset ja aistilliset elementit, joista myymälän design ja tunnelma rakentuu ja jotka toimivat kuluttajille vihjeinä kokemuksesta.

Menetelmät Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia tutkimusmetodeja käyttäen haastattelemalla kuutta myymäläsuunnittelun ja erikoiskaupan asiantuntijaa. Haastattelujen lisäksi on hyödynnetty valokuvia, havainnointia, alan lehtiä sekä muita arkistoja tulosten analysoinnissa ja tuottamisessa.

Löydökset Myymäläsuunnittelun perustavoitteena on tehdä myymälässä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja miellyttävää. Tämän päälle rakennetaan myymälän sensorinen maailma visuaalisen markkinoinnin työkaluilla. Myymälän sensoriseen maailmaan viitataan usein käsitteellä elämyksellisyys tai virikkeellisyys mutta yhtälailla myymälän asiakkaat käyttävät aistejaan (kuten kuulo- ja näköaistiaan) arvioidessaan vastaako myymälä heidän elämäntyyliään ja arvojaan. Ideaali myymälämiljöö ja -design rakentuu näistä kolmesta ulottuvuudesta - funktionaalisesta, elämyksellisestä ja sosiaalis-symbolisesta - sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Tutkimukselliset seuraamukset Vaikka myymäläympäristön vaikutuksia kuluttajan käyttäytymiseen on tutkittu laajasti, on vain vähän ymmärrystä siitä, mitä tämä tarkoittaa myymälän designille. Yksittäisten designelementtien sijaan huomio tulee kiinnittää myymälämiljööseen kokonaisuutena ideaalin kokemuksen synnyttämiseksi.

Liikkeenjohdolliset seuraamukset Viesti kauppiaille on, että myymälä näyttäytyy heidän asiakkaidensa silmissä monimuotoisena ja -aistillisena ympäristönä, joka koetaan designin välityksellä. Myymäläsuunnittelija toimii näiden kokemusten tulkitsijana luoden ympäristön, joka kommunikoi erilaisia merkityksiä myymälän asiakkaille.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.