Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2013
Tutkielman numero: 14489
Euroopan unionin virastojen tarkastustyön ulkoistamisen haasteet ja mahdollisuudet
Tekijä: Kylänpää, Tuomas
Otsikko: Euroopan unionin virastojen tarkastustyön ulkoistamisen haasteet ja mahdollisuudet
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; ulkoistaminen; outsourcing; julkinen hallinto; public administration; EU; EU
Sivumäärä: 79
Avainsanat: Euroopan unioni (EU); Euroopan unionin virastot; tilintarkastus; julkisen sektorin tilintarkastus; tarkastusyhteistyö; ulkoistaminen
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia ja haasteita Euroopan unionin virastojen tarkastuksen ulkoistamisessa yksityisen sektorin tarkastusyhteisöille. Nykyisellään Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimii Euroopan unionin virastojen tarkastajana.

Lähdeaineisto

Lähdeaineisto koostuu julkisen sektorin tarkastukseen, ulkoistamiseen ja tilintarkastajien väliseen yhteistyöhön liittyvästä kirjallisuudesta, artikkeleista ja muista julkaisuista. Tilintarkastuksen standardeista tarkastelun alla ovat etenkin julkisen sektorin tarkastukseen liittyvät ISA (IFAC) ja ISSAI (INTOSAI) sekä niiden soveltamisohjeet EU:n budjetin tarkastustyössä. Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu haastattelemalla EU:n julkisen sektorin tarkastukseen perehtyneitä henkilöitä.

Tutkimuksen menetelmä

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan teemahaastatteluilla. Teemahaastattelut sopivat tutkimusmenetelmäksi, koska niiden avulla päästään perehtymään syvällisesti tutkimuksen tavoitteen kannalta relevantteihin teemoihin. Haastatteluiden avulla saadaan asiantuntijoiden näkemys tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen rinnalle. Haastatteluiden johdosta tutkimuksen tulokset saavat tarkennusta ja uskottavuutta.

Tulokset

Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä Euroopan unionin virastojen tarkastuksen ulkoistamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja asettamiin haasteisiin. Ulkoistamisen mahdollisuuksista merkittävimmiksi nousevat tarkastusresurssien joustavuuden lisääntyminen, mahdollisuus kustannussäästöihin ja tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuus allokoida omia tarkastusresurssejaan kokonaisvaikuttavuudeltaan keskeisempiin tarkastustehtäviin. Ulkoistamisen haasteina esille nousivat ulkoistamisen vaikutukset EU:n virastojen tarkastustoiminnan kontrolloimiseen, virastojen toiminnan vertailtavuuteen ja ulkoisen tarkastuksen laatuun. Ulkoistamisen käytännön toteuttaminen erottui haastavuutensa vuoksi merkittävänä tekijänä tutkimuksen tavoitteeseen vastattaessa. Siinä merkittävimpinä haasteina on tilintarkastustahojen välisen yhteystyön organisointi sekä tarkastusyhteistyökumppanin perehdyttämiseen ja valintaan liittyvät kysymykset.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.