Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Liikkeenjohdon systeemit | 2013
Tutkielman numero: 14504
Riskiretoriikat suomalaisissa yrityksessä
Tekijä: Brunou, Jyri
Otsikko: Riskiretoriikat suomalaisissa yrityksessä
Vuosi: 2013  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Liikkeenjohdon systeemit
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; riski; risk; riskienhallinta; risk management; yritykset; companies
Sivumäärä: 85
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14504.pdf pdf  koko: 995 KB (1017862)
Avainsanat: riskienhallinta; riskiretoriikka; kokonaisvaltaisuus
Tiivistelmä:
Riskienhallinta on viimeaikaisten tapahtumien johdosta noussut erittäin ajankohtaiseksi ja keskustelluksi aiheeksi. Tutkielmassa tutkitaankin yritysten suurimpia riskejä, syitä riskienhallinnan aloittamiselle sekä syitä erilaisiin riskiretoriikkoihin suomalaisissa yrityksissä. Tutkimuksen yrityksiksi valittiin suomalaisia monialayrityksiä, joilla kaikilla on kokonaisvaltainen riskienhallinta toiminnassa.

Tutkimuksen kirjallisuusosiossa tutustutaan tarkemmin riskien määrittelyyn, niiden eri luokittelutapoihin, riskienhallintaan sekä hieman niiden historiaan. Kirjallisuusosiossa tutustutaan myös riskienhallinnan eri tapoihin, mutta kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on tämän hetken suosituin tapa hoitaa riskienhallinta tarvittavalla tasolla.

Tämän hetken maailmassa muutos on yksi suurimmista riskeistä ja tutkimuksessa sivutaan myös tätä aihetta lyhyesti. Yksi muutosriski kun on myös riskienhallinnan aloittaminen.

Tutkimuksen empiriassa syvennytään neljän suomalaisen yrityksen - Itellan, Keskon, Metson ja Neste Oilin - suurimpiin riskeihin, riskienhallintaan, syihin riskienhallinnan aloittamiselle sekä riskiretoriikkoihin. Lähteinä käytetään yritysten omia julkisia tietoja, kuten osavuosi- ja vuosikatsauksia, sekä artikkeleita eri aikakausilehdistä. Lisäksi tutkimuksessa haastatellaan yhden yrityksistä yritysturvallisuus- ja riskienhallintajohtajaa, jolloin päästään hieman syvemmälle yrityksen riskienhallinnan ideologiaan ja syihin. Yhtäläisyyksien ja erojen löytämiseksi tutkimuksessa jaetaan yritykset kahteen osioon: palvelualan ja teollisuuden alan yrityksiin. Ensiksi tutkitaan eroja ja yhtäläisyyksiä alojen sisällä ja sitten niiden kesken. Keskeisimmät syyt riskienhallinnan aloittamiselle ovat pelko toiminnan keskeytymisestä sekä suurista tappioista. Kohdeyritysten toiminnan laajuuden vuoksi kokonaisvaltainen riskienhallinnan valitseminen on ollut lähestulkoon ainoa ratkaisu, jotta riskienhallinnalle asetetut tavoitteet saadaan täytetyksi.

Suurimpien riskien erot löytyvät luonnollisesti yritysten alojen eroista. Teollisuusalalla vahinkoriskit ovat luonnollisesti suurimpia riskejä, kun taas palvelualalla suurimmat riskit keskittyvät henkilöihin ja heidän toimintaansa. Tämä myös selittää suurimmat erot yritysten riskiretoriikoissa. Myös riskienhallinnan historia yrityksen toimialalla vaikuttavat vahvasti tapaan puhua riskeistä ja riskienhallinnasta.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.