Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2014
Tutkielman numero: 14516
Riskit ja niiden hallinta kaupan kansainvälistyessä - Venäjän liiketoimintaympäristön riskien ja riskienhallinnan tarkastelu
Tekijä: Ahlfors, Mikael
Otsikko: Riskit ja niiden hallinta kaupan kansainvälistyessä - Venäjän liiketoimintaympäristön riskien ja riskienhallinnan tarkastelu
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; kauppa; commerce; kansainvälistyminen; internationalization; idänkauppa; eastern trade; Venäjä; Russia; epävarmuus; uncertainty; riski; risk; riskienhallinta; risk management
Sivumäärä: 127
Kokoteksti:
» hse_ethesis_14516.pdf pdf  koko: 848 KB (868160)
Avainsanat: Kaupan kansainvälistyminen, riskit ja epävarmuus, riskienhallinta
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa kaupan kansainvälistymisen merkittävimpiä riskejä ja tarkastella niihin liittyvää riskienhallintaa. Tähän pyritään tutkimalla empiirisesti kaupan alan yritysten Venäjälle kansainvälistymistä sekä Venäjän liiketoimintaympäristössä toimimista tutkimusaineistoon ja muuhun lähdemateriaaliin pohjautuen. Venäjä on tarjonnut tutkimuksen toteuttamiselle inspiroivan kontekstin sen markkinoiden kiistattoman houkuttelevuuden, mutta toisaalta yleisesti riskiseksi koetun liiketoimintaympäristön vuoksi.

Tutkimus on toteutettu laadullista tutkimusotetta käyttäen ja aineistonkeruutapana on käytetty teemahaastattelua. Haastatteluja tehtiin yhteensä viisi kappaletta kuudelle eri henkilölle. Haastateltaviksi valitut henkilöt ovat merkittävistä suomalaisista Venäjälle etabloituneista kaupan alan yrityksistä tai asiantuntijaorganisaatioista. Vaikka tarkastelu perustuu haastateltavien kokemuksiin ja näkemyksiin Venäjällä toimimisesta, kyseessä ei ole tapaustutkimus, vaan pikemminkin toimialatason tutkimus, jossa tarkastelu on maantieteellisesti rajattu. Aineiston analyysitavaksi valittiin deskriptiivinen, teoriasidonnainen analyysi, jonka kehikkona toimii tutkimuksen teoriaosuus ja siitä johdettu teoreettinen viitekehys ja tukena aiempi Venäjä-tutkimus. Aineistolähtöisyyttä on osin hyödynnetty, jotta laaja teoriapohja on saatu valjastettua käyttökelpoiseksi perustaksi empirialle.

Tutkimustulokset on suhteutettu paitsi yleiseen teoriaan myös aiempaan Venäjä-tutkimukseen. Kaupan Venäjälle kansainvälistymisen taustalta tunnistettiin kansainvälistymiseen keskittyvästä kirjallisuudesta pääasiassa tuttuja tekijöitä, kuten talouden ja kulutuskysynnän voimakas kasvu. Toisaalta, joitain ominaispiirteitä, kuten pyrkimys kysynnän heilahtelujen tasaamiseen, nousi myös esiin. Suomalaisten kaupan alan toimijoiden Venäjälle etabloitumisen voi lisäksi ainakin osin nähdä olevan seurausta niiden vähittäisestä kansainvälistymisestä, joka on alkanut Baltiasta. Esille nousseista liiketoimintaympäristön riskitekijöistä osa on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa, osa nousi esiin uusina. Vaikka kaupan alaa uhkaavia liiketoimintaympäristön riskejä tunnistettiin monia, lähempi tarkastelu osoitti, ettei useimpien koko toimintaa tai kansainvälistymisen onnistumista uhkaava vaikutus ole merkittävä. Tämä johtuu paitsi yhteiskunnallisesta kehityksestä myös kattavan riskienhallinnan merkityksen tunnistamisesta ja toteuttamisen mittavuudesta. Riskienhallinnan rooliksi kaupan kansainvälistymisessä voikin tutkimuksen perusteella nähdä yritystä riskeiltä suojaavan immuniteetin rakentaminen ja toiminnan menestyksekäs liiketoimintaympäristöön sopeuttaminen. Sen sijaan merkittävimmät havaitut riskit liittyivät hankalasti hallittaviin ja ennustettaviin ulkoisiin voimiin, kuten talouteen tai toisaalta osin toteutuneisiin rakenteellisiin ilmiöihin, kuten työvoimapulaan. Näiden riskitekijöiden hallintakeinoja tunnistettiin, mutta merkittävää uutta tietoa ei noussut esiin.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.