Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2014
Tutkielman numero: 14530
Projektiennustaminen osana projektinhallintaa - Case: IT-yritys
Tekijä: Miettinen, Jaakko
Otsikko: Projektiennustaminen osana projektinhallintaa - Case: IT-yritys
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; projektit; projects; johtaminen; management; ennusteet; forecasts; arviointi; evaluation; kustannukset; costs; budjetointi; budgeting; hinnat; prices
Sivumäärä: 88
Avainsanat: projektinhallinta, ennustaminen, projektiennustaminen, kustannusten ennustaminen, budjetointi, osatuloutus, projektin hinnan määrittäminen, projektin seuranta
Tiivistelmä:
Suuri osa nykyaikaisesta liiketoiminnasta rakentuu projektien toimittamisen varaan. Sekä projektinhallintaa että ennustamista ylipäätään on tutkittu paljon, ja niistä on kirjoitettu runsaasti. Kuitenkaan ennustamista projektinhallinnassa ei ole juuri tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kontributoida johdon laskentatoimen teoriaan luomalla kuvaa projektinhallinnan käytännöistä tulevaisuusorientoituneen taloudenhallinnan, erityisesti ennustamisen näkökulmasta. Tarkemmin tämä tarkoittaa kuvaa ennusteen tekemisestä ja sen merkityksestä projektinhallinnalle.

Tutkimus toteutettiin yhteen yritykseen keskittyvänä case-tutkimuksena. Case-yrityksen liiketoiminta perustuu suurelta osin erikokoisten IT-projektien toimittamiseen. Pääosa empiirisestä aineistosta kerättiin teemahaastatteluilla. Haastatteluja tehtiin yhteensä seitsemän (7), ja ne olivat kestoltaan 35-55 minuuttia. Osa haastatelluista oli projekteissa työskenteleviä projektipäälliköitä, osa tukiorganisaatioiden henkilöitä. Haastateltavien ja haastatteluteemojen valinnalla pyrittiin varmistamaan kattavan kuvan saaminen projektinhallinnasta ja projektiennustamisesta case-yrityksessä.

Tutkimuksen kirjallisuusosio jakautuu kolmeen osaan. Ensiksi käsitellään projekteja sekä projektinhallintaa. Tällöin todetaan, että projektinhallinta koostuu suunnitelman tekemisestä ja suunnitelman toteuttamisesta halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite jakautuu sisällölliseen, ajalliseen ja taloudelliseen näkökulmaan. Toisessa osassa käsitellään ennustamista. Tässä yhteydessä nähdään, että ennuste on laaja-alainen ja objektiivinen näkemys tulevaisuudesta, ja sillä on arvo päätöksentekijälle. Kolmanneksi nämä kaksi käsitettä, projektinhallinta ja ennustaminen, yhdistetään projektiennustamisen käsitteeksi ja tarkastellaan projektiennustamisen merkitystä projektinhallinnan eri vaiheissa. Tällöin havaitaan, että kirjallisuuden perusteella ennustaminen vaikuttaa projektinhallinnassa projektin hinnan muodostamiseen, budjetointiin, osatuloutukseen, seurantaan ja päätöksentekoon.

Empiiriset havainnot tukevat pääosin kirjallisuusosiossa esiin nousseita havaintoja. Kuitenkin tulosten perusteella projektinhallinnassa korostuu sisällöllisen tavoitteen saavuttaminen, joskus jopa taloudellisen tavoitteen kustannuksella. Projektiennustamisen voidaan tulosten perusteella nähdä vaikuttavan vahvasti kaikkiin kirjallisuusosion esiin nostamiin näkökulmiin, eli projektin hinnan muodostamiseen, budjetin tekemiseen, osatuloutukseen, seurantaan ja päätöksentekoon. Kuitenkin IT-projektien monimutkaisuus ja suuri koko saattavat aiheuttaa haasteen projektiennusteen tekemiseen. Samoin haasteen voi aiheuttaa objektiivisuuden ja johdonmukaisuuden puute projektiennusteen tekemisessä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.