Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2014
Tutkielman numero: 14539
Mindfulnessilla työhyvinvointia? Analyysi mindfulnessharjoittelukokeilusta yritysorganisaatiossa
Tekijä: Johansson, Mari
Otsikko: Mindfulnessilla työhyvinvointia? Analyysi mindfulnessharjoittelukokeilusta yritysorganisaatiossa
Vuosi: 2014  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; hyvinvointi; well-being; yritykset; companies; terveystalous; health economics
Sivumäärä: 57
Avainsanat: mindfulness; työhyvinvointi; stressi
Tiivistelmä:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kuinka mindfulnessinterventio kannattaisi yritysorganisaatiossa toteuttaa ja millaisia mahdollisia subjektiivisia vaikutuksia mindfulnessharjoittelulla on. Tutkielmassa keskitytään kuvaamaan mindfulnessia ilmiönä ja mahdollisena keinona vaikuttaa työhyvinvointiin. Erityisesti stressillä on osoitettu olevan monia epäsuotuisia vaikutuksia terveyteen ja mindfulnessharjoittelua voidaan käyttää yhtenä stressinhallinnan välineenä. Mindfulnessia on tutkittu paljon ja sen terveyttä edistävästä vaikuttavuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä. Mindfulnessia ei sen sijaan ole vielä juurikaan tutkittu työorganisaatiokontekstissa.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO

Työpaikallamme organisoitiin mindfulnesshanke syksyllä 2013. Hankkeen kohderyhmää olivat yrityksemme nuoret, vaativaa asiantuntijatyötä tekevät henkilöt. Hanke koostui asiantuntijaluennosta sekä pienryhmäharjoittelusta. Ryhmä kokoontui harjoittamaan mindfulnessia kolme kertaa neljän viikon aikana. Tämän tutkielman aineisto koostuu tähän hankkeeseen aktiivisesti osallistuneista viidestä henkilöstä. Tutkimusongelman luonteen vuoksi tutkimusmenetelmäksi on valittu teemahaastattelut. Tutkimusaineisto koostuu näiden haastatteluiden litterointimateriaalin lisäksi mindfulnesshankkeen vetäjän haastattelusta.

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että yritysorganisaatio on mindfulnessharjoittelukontekstina erityinen ja siinä on otettava huomioon muutamia seikkoja. Organisaation kulttuuri tulee huomioida esimerkiksi hankkeen markkinoinnissa. Lisäksi organisaation tulee tarjota riittävä tuki harjoittamiselle. Tuella tarkoitetaan harjoittelemisen tekemistä mahdollisimman helpoksi sekä esimerkiksi johdon esimerkkiä tai muuta roolimallinnusta. Toisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että osallistujat eivät kokeneet neljän viikon harjoittelun tuoneen suuria muutoksia hyvinvointiinsa. Sen sijaan oli löydettävissä vaikuttavuutta, jotka nimesin välittömiksi ja välillisiksi vaikutuksiksi. Välittömät vaikutukset viittaavat niihin huomioihin, joita osallistujat tekivät joko harjoittamisen aikana tai välittömästi sen jälkeen (esimerkiksi rentoutuminen). Välillisellä vaikutuksella tarkoitetaan sitä, että mindfulnessharjoitteluun tutustuminen lisäsi osallistujien uskoa mindfulnessiin sekä sen mahdolliseen hyödynnyspotentiaaliin esimerkiksi johtamisessa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.