Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | International Business Communication | 2015
Tutkielman numero: 14550
Internal communication in the implementation phase of an ERP- project
Tekijä: Gråsten, Nea
Otsikko: Internal communication in the implementation phase of an ERP- project
Vuosi: 2015  Kieli: eng
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: International Business Communication
Asiasanat: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; projektit; projects; tietojärjestelmät; information systems; muutos; change
Sivumäärä: 118
Avainsanat: kansainvälinen yritysviestintä, projektiviestintä, tehokas muutosviestintä
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet ERP- projektit ovat laajamittaisia IT-projekteja toiminnanohjausjärjestelmän toteuttamiseksi. Epäonnistumisaste ERP- projekteissa on kuitenkin korkea. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kuinka ERP- projektin onnistumista voidaan tukea projektin viestinnän kautta. Aihetta lähestyttiin neljällä tutkimuskysymyksellä: 1. Miten viestintää tulee tehostaa, jotta se parhaiten tukisi projektin käyttöönottovaiheen onnistumissa, 2. Miten viestintä tulisi ajoittaa? 3. Mihin yrityksen sisäisiin sidosryhmiin tulisi keskittyä ERP implementointivaiheen viestinnässä ja 4. Kuinka viestintää pitäisi sovittaa näiden ryhmien kohdalla?

Tutkimusmenetelmät ja analyyttinen viitekehys Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimus perustuu kirjallisuuden analyysiin ja sen perusteella luotuun synteesiin, joka on luotu kirjallisuudessa havaittujen suositusten perusteella. Tutkimuksessa luotiin listaus yritysten projektiviestinnän parhaista käytännöistä perustuen synteesiin olemassa olevasta tutkimuksesta.

Tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset Tutkimuksessa saatiin aikaan seuraavat tulokset: 1) Viestintä on keskeisessä roolissa ERP- projektissa ja sitä ei tulisi laiminlyödä. 2) Tehokas viestintä on laajasti tunnistettu olennaiseksi tekijäksi muutosviestinnässä, joka tulee huolellisesti suunnitella, johtaa ja sitä on kontrolloitava läpi projektin sekä se vaatii organisaation resursseja. On kuitenkin huomioitava, että projektin viestintästrategia tulee suunnitella ERP- projektikohtaisesti. 3) Kirjallisuudessa on tunnistettu laaja joukko määrittelyjä ja vaatimuksia tehokkaasta viestinnästä. Pääsuositukset yrityksen projektien tueksi ovat kuvattu parhaat käytännöt taulukkoon.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.