Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14593
Kassavirrasta puute? Kassavirtaraportoinnin rooli kunnan talouden ohjauksessa - Case Helsingin kaupunki
Tekijä: Nieminen, Saara
Otsikko: Kassavirrasta puute? Kassavirtaraportoinnin rooli kunnan talouden ohjauksessa - Case Helsingin kaupunki
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; julkinen sektori; public sector; kunnallistalous; local government finance; kaupungit; towns; Helsinki; Helsinki; kassavirta; cash flow; taloushallinto; financial management
Sivumäärä: 69
Avainsanat: johdon laskentatoimi; johdon raportointi; julkinen sektori; kassavirtaraportointi; kassanhallinta; kuntatalous
Tiivistelmä:
Tässä tutkielmassa tarkastellaan kassavirtaraportoinnin roolia kunnan talouden ohjauksessa. Kuntien laskentatoimi on lähestynyt yritysten laskentatoimea 1990-luvulla ja siten jättänyt kassavirtojen tarkastelemisen vähäisemmälle huomiolle. Kunnan menojen ja tulojen luonteen takia kassavirtapohjainen talouden seuranta saattaa kuitenkin tuottaa lisäarvoa kunnan talouden seurantaan ja tasapainottamiseen. Sisäisessä laskennassa kassavirtaraportoinnin rooli korostuu erityisesti osana maksuvalmiuden varmistamista, joka on yksi kunnan taloudellisista tavoitealueista ja tärkeä osa kunnan kassanhallintaa.

Tutkielman empiirinen osa on case-tutkimus Helsingin kaupungin kassanhallintaa hoitavan yksikön rahatulot ja rahamenot raportin tuottamisesta. Tutkimus on toteutettu vuonna 2010 hyväksikäyttäen osallistuva havainnointi-tutkimusotetta. Tutkimusaineisto on kerätty case-organisaatiosta muodollisten ja epämuodollisten haastattelujen kautta, muistiinpanoja ja päiväkirjamerkintöjä tehden sekä sisäiseen ja ulkoiseen dokumentaariseen aineistoon ja tietojärjestelmiin tutustuen.

Case-organisaation kassavirtaraportoinnin tarkastelu tuo esille kassavirtapohjaisella tiedolla olevan monia mahdollisia käyttötarkoituksia kunnan sisäisessä talouden ohjauksessa. Kassavirtapohjainen raportointi tarjoaa nopeasti reagoivan raportoinnin kunnan taloudellisesta tilanteesta ja rahoitusaseman muutoksista sekä auttaa maksuvalmiuden varmistamisessa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.