Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2016
Tutkielman numero: 14594
Kissat pöydällä - työhyvinvointia edistävää esimiestyötä Osuuskauppa Hämeenmaalla
Tekijä: Hietanen, Suvi
Otsikko: Kissat pöydällä - työhyvinvointia edistävää esimiestyötä Osuuskauppa Hämeenmaalla
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: johtaminen; management; organisaatio; organization; esimiehet; supervisors; työ; work; hyvinvointi; well-being; työkyky; working capacity
Sivumäärä: 84
Avainsanat: esimiestyö; johtamistyyli; työhyvinvointi; työkyky
Tiivistelmä:
Työhyvinvointia ja erilaisten johtamistyylien vaikutusta hyvinvointiin on tutkittu hyvin paljon lukuisista eri näkökulmista. Aiheesta on käyty myös paljon keskustelua julkisuudessa ja yhteiskunnallisesti. Työhyvinvoinnin merkitystä yrityksen menestykselle ei kukaan enää kiistä ja viime vuosina sen suuri merkitys kansantaloudelle on myös nostettu esiin.

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selventää hyvän esimiestyön roolia hyvässä työhyvinvoinnissa kohdeyrityksessäni Osuuskauppa Hämeenmaalla. Tutkimuskysymykset olivat mitä työhyvin-voinnin johtamisessa kunnostautuneet esimiehet ajattelevat hyvinvoinnin eri teemoista ja mitkä teemat nousevat heidän näkökulmastaan tärkeimmiksi sekä millaisia työhyvinvointia edistävien johtamistyylien piirteitä keskusteluissa paljastuu?

Tutkimusaineisto kerättiin kahdeksalla teemahaastattelulla ja analysonnissa käytettiin teemoittelua. Haastateltaviksi valikoitiin nimenomaan työhyvinvoinnin johtamisessa onnistuneita esimiehiä. Kokonaisuudessaan tutkimusaineistosta löytyi runsaasti yhteneväisyyksiä hyvästä työhyvinvoinnista aiemmin saatuun tutkimustietoon ja ainakin transformationaalisen johtamistyylin osalta myös työhyvinvointia edistävän johtamiskäyttäytymisen piirteisiin. Tutkimukseen haastatellut hyvät työhyvinvoinnin johtajat vastasivatkin monella tapaa aiemman tutkimuksen piirtämää kuvaa hyvästä työhyvinvoinnin johtajasta.

Tutkimuksen arvo työhyvinvointia koskevassa akateemisessa keskustelussa on melko vaatimaton, mutta se antaa kohdeyritykselle lisää tietoa tulevaisuuden työhyvinvoinnin johtamisen suunnittelun pohjaksi. Myös muut vastaavissa tehtävissä toimivat henkilöt voivat hakea tutkimuksesta vertailukohtaa omalle esimiestyölleen ja löytää ehkä parempia tapoja johtaa työhyvinvointia omassa työyhteisössään.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.