Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2015
Tutkielman numero: 14651
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton taloudelliset vaikutukset: Case SAP
Tekijä: Penttilä, Tero
Otsikko: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton taloudelliset vaikutukset: Case SAP
Vuosi: 2015  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: tietojärjestelmät; information systems; laskentatoimi; accounting
Sivumäärä: 55
Avainsanat: Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP-järjestelmä
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on tutkia, miten toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto vaikuttaa yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin suomalaisissa yrityksissä.

Tutkimusaineisto koostuu 46 suomalaisesta SAP:n käyttöön ottaneista yrityksistä, joiden käyt-töönotot ajoittuvat ajalle 2000-2010. Näitä yrityksiä verrataan verrokkiryhmiin, jotka koostuvat liikevaihdoltaan samankokoisista yrityksistä saman toimialan tai toimialaluokan sisällä.

Tutkimuksessa havaittiin, että toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ottaneiden yritysten koko pääoman tuottoprosentti (ROA) ja liikevoittoprosentti paranivat selkeästi lyhyellä aikavälillä (1-2v käyttöönotosta). Pitkällä aikavälillä (3-4v) liikevoittoprosentti kuitenkin laski hieman lyhyen aika-välin tasoon verrattuna, pysytellen silti korkeammalla kuin ennen käyttöönottoa. ROA taas kasvoi tasaisesti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä käyttöönoton jälkeen.

Aiemmassa tutkimuksessa on kuvattu yrityksen koon (liikevaihto) ja taloudellisen vakauden (Z-luku) yhteisvaikutuksen vaikuttavan merkittävästi kannattavuuden tunnuslukujen muutoksen suuruuteen. Tässä tutkimuksessa havaittiin että liikevaihdoltaan pienet ja Z-luvultaan heikot yri-tykset hyötyivät käyttöönotosta eniten. Aiemmin on havaittu että kooltaan pienet ja Z-luvulta hy-vät sekä kooltaan suuret ja Z-luvulta heikot yritykset saisivat eniten hyötyä toiminnanohjausjärjes-telmien käyttöönotosta.

Tämän tutkimuksen tuloksia selittäisi toiminnanohjausjärjestelmien teknologinen kehitys kus-tannuksiltaan edullisemmiksi ja nopeammiksi ottaa käyttöön. Tämä selittäisi sitä, että tässä tut-kimuksessa havaitut hyödyt saavutetaan aiempaa tutkimusta aikaisemmin käyttöönoton jälkeen sekä hyötyjä on havaittavissa myös pienemmillä yrityksillä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.