Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14659
Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen hierarkian yhteys sijoittajien kokemaan arvorelevanssiin
Tekijä: Pietilä, Suvi
Otsikko: Rahoitusinstrumenttien käypien arvojen hierarkian yhteys sijoittajien kokemaan arvorelevanssiin
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: rahoitusinstrumentit; financial instruments; sijoittajat; investors
Sivumäärä: 67
Avainsanat: arvorelevanssi; käypä arvo; rahoitusinstrumentit
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten käypään arvoon arvostettujen rahoitusinstrumenttien arvorelevanssi eroaa eri käyvän arvon hierarkian tasojen välillä. Tutkimuksessa tutkitaan, onko markkinoilta saatavilla käyvillä arvoilla suurempi selitysvoima yrityksen oman pääoman markkina-arvon vaihteluun, kuin arvostusmalleihin perustuvilla käyvillä arvoilla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, onko yrityksen koolla vaikutusta sijoittajien kokemaan rahoitusinstrumenttien käypien arvojen arvorelevanssiin.

AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimusaineisto koostuu 63 Euroopan unionin alueella pörssissä listatusta pankista. Tutkimuksen kohteena ovat tilinpäätöstiedot vuosilta 2012 - 2014. Tutkimusaineisto on saatu Bureau van Dijk:n Orbis-tietokannasta sekä keräämällä yritysten tilinpäätöksistä. Tilastollisena tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista regressioanalyysiä.

TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimustulokset osoittavat markkinatietoon perustuvien, käyvän arvon hierarkian ensimmäiselle ja toiselle tasolle sijoittuvien, rahoitusinstrumenttien käypien arvojen arvorelevanssin olevan suurempaa kuin arvostusmalleihin perustuvien, kolmannen tason rahoitusinstrumenttien käypien arvojen. Raportoivan yrityksen koolla ei havaita olevan vaikutusta sijoittajien kokemaan rahoitusinstrumenttien arvorelevanssiin.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.