Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14661
Tilintarkastusasiakkaan taloustilanteesta aiheutuvan riskin vaikutus tilintarkastuspalkkioon
Tekijä: Eerikkilä, Jussi
Otsikko: Tilintarkastusasiakkaan taloustilanteesta aiheutuvan riskin vaikutus tilintarkastuspalkkioon
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: tilintarkastus; auditing; palkkiot; remuneration; hinnoittelu; pricing
Sivumäärä: 64
Avainsanat: tilintarkastus; tilintarkastuspalkkio; riski
Tiivistelmä:
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako tilintarkastusasiakkaan taloustilanteesta aiheutuva riski tilintarkastuspalkkioon. Tutkielman teoreettisessa osassa selvitetään tilintarkastuksen tarkoitusta, tilintarkastuksen eri riskejä sekä tilintarkastuspalkkioiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä aiemman tutkimuksen perusteella.

Tutkielman empiirisessä osassa selvitetään suomalaisten pörssiyhtiöiden tietojen perusteella, millä tavoin yrityksen tulos ja taloudellinen asema vaikuttavat tilintarkastuksen riskeihin ja sitä kautta tilintarkastuspalkkioon. Tutkimusmenetelmä on luonteeltaan kvantitatiivinen analyysi, jossa hyödynnetään pörssiyhtiöistä kerättyä julkista tietoa. Aineistona käytetään noin 60 yhtiön tilinpäätöstietoja vuosilta 2009-2013.

Tutkimuksen regressioanalyysin perusteella ei voida osoittaa, että tilintarkastuksen hinnoittelussa olisi otettu huomioon huonon tuloksen tai taloudellisen aseman vaikutus korkeampina hintoina. Täten tilintarkastusyhteisöt eivät onnistu kompensoimaan asiakkaiden heikosta taloustilanteesta aiheutuvaa riskiä ainakaan korkeampien tilintarkastuspalkkioiden avulla.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.