Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14689
Aidosti vastuullinen vai tuottavasti vastuullinen ? Työeläkevarojen vastuullinen sijoittaminen Suomessa
Tekijä: Väisänen, Anne
Otsikko: Aidosti vastuullinen vai tuottavasti vastuullinen ? Työeläkevarojen vastuullinen sijoittaminen Suomessa
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: sijoittajat; investors; vastuu; responsibility; eläkerahastot; pension funds
Sivumäärä: 98
Avainsanat: vastuullinen sijoittaminen; vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat; eläkelaitos; eläkeyhtiö; työeläke
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on tarkastella suomalaisten työeläkelaitosten vastuullista sijoittamista ja pyrkiä ymmärtämään vastuullisessa sijoittamisessa tapahtuneita muutoksia suhteessa ympäristöön ja ajankohtaan. Tarkastelun kohteena ovat Suomen neljä suurinta työeläkevakuuttajaa. Vastuullista sijoittamista ja siinä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan aikavälillä 2002-2015.

Tutkielma on laadullinen monitapaustutkimus. Tutkimusaineistona ovat tutkimuskohteiden vuosikertomukset, toimintakertomukset ja vastaavat dokumentit. Tutkielmassa tarkastellaan näistä dokumenteista kerättyä ja analysoitua yrityksen itsensä kertomaa tietoa vastuullisesta sijoittamisesta.

Vastuullisen sijoittamisen ja vastuullista sijoittamista koskevan raportoinnin voidaan nähdä muuttuneen tarkasteluaikavälillä. Vastuullisessa sijoittamisessa tapahtuneiden muutosten ajankohta ei useinkaan ole ollut tarkastelluilla eläkelaitoksilla yhtenäinen, mutta muutos koko tarkasteluaikavälillä on ollut samansuuntainen. Vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoissa on siirrytty poissulkemismenetelmistä enemmän aktiiviseen omistajuuteen, vaikuttamiseen ja integrointiin. Myös raportointi vastuullisesta sijoittamisesta ja avoimuus vastuullisen sijoittamisen osalta on pääsääntöisesti lisääntynyt, vaikkakin vuosittaista vaihtelua ja eläkelaitoskohtaista vaihtelua on ollut. Vastuullisen sijoittamisen muutoksissa on ollut myös tiettyä yhtenäisyyttä eläkelaitosten välillä. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen vaikuttaminen vastuulli-sen sijoittamisen lähestymistapana korostui. Viime vuosien aikana myös ilmastonmuutoksen välttämiseen liittyviä toimenpiteitä on tuotu selvästi mukaan vastuulliseen sijoittamiseen. Ajankohdallisesti tämä on ollut yhtenäinen julkisuudessa paljonkin käsitellyn sijoitusten hiilijalanjäljen kanssa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.