Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14726
Hallitustyön arviointi suomalaisissa pörssi-, valtion- ja perheyhtiöissä
Tekijä: Nieminen, Julius
Otsikko: Hallitustyön arviointi suomalaisissa pörssi-, valtion- ja perheyhtiöissä
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; corporate governance; hallitukset; johtaminen; tehokkuus; ryhmät
Sivumäärä: 90
Avainsanat: hallitus, hallitustyön arviointi, corporate governance, ryhmätehokkuus, kyselytutkimus
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on sekä kuvailla että vertailla hallitustyön arviointia suomalaisissa pörssi-, valtion- ja perheyhtiöissä. Lisäksi tavoitteena on kuvailla hallitustyön arviointia ryhmätehokkuuden näkökulmasta.

Tutkielma toteutettiin kyselytutkimuksena ja linkki kyselyyn lähetettiin sähköpostitse yhteensä 324:lle yritykselle. Vastauksia saatiin pörssiyhtiöiltä 18, valtionyhtiöiltä 11 ja perheyhtiöiltä 39. Vastausprosentiksi muodostui näin ollen 21,0%. Yhteystiedot pörssi- ja valtionyhtiöiden osalta kerättiin pääosin yritysten verkkosivuilta. Perheyritysten osalta Perheyritysten Liitto lähetti linkin kyselyyn jäsenyrityksilleen.

Tutkimustulosten mukaan kaikissa valtionyhtiöissä toteutettiin arviointia. Pörssiyhtiöissä vain yhdessä ei toteutettu arviointia, arvioinnin toteuttamatta jättämiselle oli kuitenkin luonnollinen syy. Perheyhtiöissä suurimmassa osassa ei toteutettu arviointia. Arvioinnin toteuttamatta jättämiseen perheyhtiöissä näyttäisi vaikuttavan yrityksen toimiala ja sekä yrityksestä että merkittävästä osakkeenomistajasta riippumattomien hallitusjäsenten määrä.

Käytetyin itsearviointimenetelmä kussakin yhtiötyypissä oli avoin keskustelu. Pörssi- ja valtionyhtiöissä käytettiin melko monessa yrityksessä myös täydentäviä itsearviointimenetelmiä. Perheyhtiöt sen sijaan olivat taipuvaisempia käyttämään ulkopuolista arvioijaa, sillä yli puolessa perheyhtiöissä, joissa arviointia toteutettiin, käytettiin ulkopuolista arvioijaa. Ulkopuolista arvioijaa käyttäneet perheyhtiöt kokivat arvioinnin kaikista hyödyllisimmäksi. Myös pörssiyhtiöissä ulkopuolista arvioijaa käyttäneet kokivat arvioinnin erittäin hyödylliseksi.

Tutkimustulosten mukaan hallitustyön arviointia voidaan pitää hyödyllisenä työkaluna hallitukselle. Arviointi koettiin keskimäärin varsin hyödylliseksi ja sen keskeinen käyttötarkoitus on hallituksen oman toiminnan kehittäminen. Arviointi oli myös saanut kussakin yhtiötyypissä lukuisia erilaisia toimenpiteitä aikaiseksi mm. hallituksen toimintatavoissa ja kokoonpanossa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.