Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14735
Tulospalkkiojärjestelmän vaikutus asiantuntijoiden työntekoon - case: Yritys X
Tekijä: Kankaanranta, Johanna
Otsikko: Tulospalkkiojärjestelmän vaikutus asiantuntijoiden työntekoon - case: Yritys X
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; asiantuntijat; työ; tulos; kannustaminen; palkkiot
Sivumäärä: 64
Avainsanat: asiantuntija, tulospalkkiojärjestelmä, palkitseminen, suoriteperusteinen palkitseminen
Tiivistelmä:
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää miten tulospalkkiojärjestelmillä pyritään vaikuttamaan henkilöstön toimintaan sekä kartoittaa, miten toimeksiantoyrityksen asiantuntijat kokevat yrityksessä käytössä olevan järjestelmän vaikuttavan toimintaansa ja miten käytössä olevaa järjestelmää voitaisiin kehittää. Tulospalkkiojärjestelmän sekä palkitsemisen kehittämiseksi on case-yrityksen kannalta tärkeää tietää näistä asiantuntijoiden näkemyksistä.

Toteutin tutkimuksen kvalitatiivisena tutkimuksena puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua käyttäen. Tutkimuksen aikana haastattelin yhdeksää case-yrityksen asiantuntijaa monipuolisen ja syvällisen näkemysien saavuttamiseksi. Haastatteluiden teemat perustuivat tutkimuksen kirjallisuuskatsaukseen, mutta haastatteluissa ilmeni myös muita case-yritystä koskevia aiheita.

Tutkielman tuloksissa korostuivat kokemus oikeudenmukaisuudesta ja omista vaikutusmahdollisuuksista. Tulospalkkiojärjestelmää pidettiin tärkeänä palkitsemistapana, mutta sen toimintaa ohjaavaa vaikutusta ei nähty kovin vahvana mm. palkkion pienuuden takia. Kehityskohteiksi nousivat kaukaisiksi todettujen mittarien painoarvojen pienentäminen, palkitsemisviestinnän kehittäminen sekä oikeudenmukaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.