Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14739
Aikaperusteisen toimintolaskentamallin rakentaminen. Case: Ravioli
Tekijä: Kunnas, Mikko
Otsikko: Aikaperusteisen toimintolaskentamallin rakentaminen. Case: Ravioli
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; kustannuslaskenta; toimintolaskenta; ajankäyttö; aika; henkilöstö; työ; kyselyt
Sivumäärä: 105
Avainsanat: Kustannuslaskenta, aikaperusteinen toimintolaskenta, aikayhtälö, henkilöstön ajankäyttö, tapaustutkimus, ajankäyttökysely
Tiivistelmä:
Tutkimus suoritettiin toimeksiantona Raviolille. Työn tilaaja asetti tutkimukselle päätavoitteen, jonka mukaan tutkimuksessa tulisi rakentaa uusi kustannuslaskentamalli Raviolin käyttöön. Tilaaja määritti lisäksi rakennettavalle laskentamallille kolme tavoitetta. Ensiksi, mallin tulee auttaa hinnoittelemaan Raviolin tuotteet yksinkertaisesti. Toiseksi, uuden laskentamallin tulisi kohdistaa kustannukset suoritteille aiheuttamisperiaatteella. Kolmanneksi, mallin avulla tehdyn tuotteiden hinnoittelun tulisi ohjata asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, jolla on konstruktiivisia ja deskriptiivisiä piirteitä. Tutkimuksen kohteiksi valittiin tutkimuksen tilaajan pyynnöstä Raviolin Meilahden ja Kirurgisen sairaalan yksiköt. Tutkimuksen tarkastelun kohteina olivat potilaiden ja henkilökunnan ateriat, sairaaloiden osastoille menevät elintarvikkeet sekä kuljetukset. Tutkimuksen teoria perustuu laskentatoimen tutkimukseen ja alan muuhun kirjallisuuteen. Empiriaosuuden aineisto kerättiin työntekijöille suunnatuista ajankäyttökyselyistä, haastatteluista, Raviolin dokumenteista ja tutkijan havainnoinnista.

Tutkimuksen teorian pohjalta päädyttiin rakentamaan aikaperusteinen toimintolaskentamalli Raviolille. Malli rakennettiin siten, että se mahdollistaa laskemaan eri viikonpäivinä tuotettujen tuotteiden erilaiset kustannukset. Siten malli tuottaa viikonlopun korkeampien työkustannusten takia korkeampia kustannuksia laskentakohteille. Tutkimus osoittaa, että aikaperusteista toimintolaskentaa voidaan soveltaa sairaaloiden ruokapalveluiden kustannuslaskentaan. Aikayhtälöiden avulla mallista saatiin yksinkertainen, mutta samaan aikaan tarkka kuvaamaan todellista resurssien kulutusta. Tutkimus paljasti myös aikaperusteisen toimintolaskennan heikkouksia. Suoritteiden toimintojen käytön aikojen arviointi osoittautui ongelmalliseksi, joka hankaloitti muun muassa käyttämättömän kapasiteetin määrittämistä.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.