Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot nyt Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2016
Tutkielman numero: 14740
Yritysten veroaggressiivisuuden vaikutus tilintarkastuspalkkioihin: kvantitatiivinen tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä
Tekijä: Kouki, Tuomas
Otsikko: Yritysten veroaggressiivisuuden vaikutus tilintarkastuspalkkioihin: kvantitatiivinen tutkimus suomalaisista pörssiyrityksistä
Vuosi: 2016  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; pörssiyhtiöt; tilintarkastus; palkkiot; yritysverotus; suunnittelu
Sivumäärä: 85
Avainsanat: tilintarkastus, tilintarkastuspalkkiot, veroaggressiivisuus
Tiivistelmä:
Tiivistelmä

Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on selvittää veroaggressiivisuuden vaikutuksia tilintarkastajien perimiin palkkioihin Suomessa listatuissa yhtiöissä. Tutkimuksen tavoitteena on myös kuvailla piirteitä, jotka yhdistävät veroaggressiivisia yrityksiä. Tutkielma rakentuu kahden tutkimuskysymyksen ympärille 1) Mitä ominaispiirteitä on löydettävissä veroaggressiivisiksi luokitelluista yrityksistä? ja 2) Mikä on yritysten veroaggressiivisuuden vaikutus maksettuihin tilintarkastuspalkkioihin ja tilintarkastajan laskuttamiin veropalveluihin? Tutkielman aineisto koostuu Helsingin pörssissä listatuista yrityksistä aikavälillä 2009 - 2014, lukuun ottamatta rahoitusalan yrityksiä. Analyyseissä käytetään poolattua aineistoa, joka sisältää 627 havaintoriviä.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tutkimusmenetelmänä käytetään t-testiä, khiin neliö -testiä sekä epäparametrisenä testinä Wilcoxonin sijalukujen summiin perustuvaa testiä. Tarkasteltavat ominaispiirteet ovat toisen tutkimuskysymyksen regressioanalyysin kontrollimuuttujat, tilintarkastajan palkkiot sekä toimiala. Tutkimuksessa oletetaan aikaisempaan kirjallisuuteen pohjautuen, että veroaggressiivisista yrityksistä on löydettävissä tiettyjä erityispiirteitä.

Toisen tutkimuskysymyksen päätutkimusmenetelmänä on regressioanalyysi, joka on yleisesti käytetty menetelmä tutkittaessa tilintarkastuspalkkioiden määräytymistä. Oletuksena on, että yritysten veroaggressiivisuudella on palkkioita kasvattava vaikutus ja vaikutusta tilintarkastajan laskuttamiin veropalveluihin. Toisesta tutkimuskysymyksestä on johdettu kaksi regressioanalyysillä testattavaa hypoteesia.

Veroaggressiivisten yritysten havaittiin olevan taseen loppusummaltaan (asiakkaan koko) ja liikevaihdon synnyttävien tytäryhtiöiden määrältään (asiakkaan kompleksisuus) pienempiä kuin ei-veroaggressiiviset yritykset. Yritysten veroaggressiivisuudella ei havaittu olevan vaikutusta lakisääteisestä tilintarkastuksesta perittyihin palkkioihin. Myöskään veroaggressiivisten yritysten veropalvelujen ostolla yhtiön tilintarkastajalta ei havaittu olevan vaikutusta lakisääteisen tilintarkastuksen palkkioihin verrattuna niihin veroaggressiivisiin yrityksiin, jotka eivät osta veropalveluita yrityksen tilintarkastajalta.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.