School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Valtonen, Anu 
Title:Rethinking Free Time : a Study on Boundaries, Disorders and Symbolic Goods
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 236
Series no:A-236
Year:2004  Thesis defence date: 2004-06-18
Discipline:Marketing
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1458 KB]
Index terms:Behaviour; Consumer behaviour; Consumption; Culture; Kulttuuri; Kuluttajakäyttäytyminen; Kulutus; Käyttäytyminen; Leisure; Vapaa-aika
Language:eng
Bibid:307553
ISBN:951-791-848-8
Abstract (eng):Rethinking free time: A study on boundaries, disorders, and symbolic goods Abstract This study critically examines the contested category called free time. It aims to provide insights into this key category in consumer research that is generally accepted without critical reflection. To accomplish this task, the study brings together theoretical perspectives from symbolic and critical anthropology, critical consumption studies, and feminist studies. Through the constructs of symbolic boundaries, orders/disorders, and symbols, the study examines free time, and the complex ways in which consumption takes part in its formation. The empirical fieldwork is carried out in Finland. The primary data consist of cultural talk produced by focus groups, and they are complemented by cultural materials and fieldwork notes.

By drawing detailed attention to the boundaries of free time the study highlights the complexities and dynamics involved in this historically constructed category. It highlights the ways in which our everyday attempts to “be free” entail attempts to cope with idealized and morally loaded assumptions infused in different temporal categories. The study suggests that four symbolic battles can be identified: battle with temporal systems, battle with boundaries differentiating work and free time, dirty and clean free time, and waking and sleeping. This identification enlarges prevailing understanding of free time.

A key contribution of the study is the suggestion that, ultimately, the sub-world called free time is a mental world. Boundaries serve to differentiate thoughts, to create a symbolic world that enables one to think about the right things at the right place, and at the right time. This suggestion makes us to question the dominant way to comprehend free time in terms of the absence of work, or the presence of leisure activities, or through time-space relation. Closely related, the study makes a contribution by calling attention to the role of memory, to forgetting and remembering. By highlighting the significance of the moral division, dirty and clean, it also challenges the image of free time as a unified category. Importantly, the study opens up the concept of free time by bringing sleeping to our attention. It suggests that sleeping constitutes a significant pleasure, not a mere necessity, and therefore, it should not be excluded from free time studies at the outset.

The study also makes a contribution to symbolic consumption by suggesting a new role for consumption as manager of thoughts. While earlier studies have discussed the ways in which consumption serves to differentiate social groups, this study highlights the ways in which it also serves to differentiate and manage thoughts. Consumption hinders wrong thoughts from entering mind and so enables one to think differently. It is this very differentiation that seems to be, however, threatened in today’s society.
Thesis defence announcement:
Arkisia kamppailuja vapaa-ajasta

KTL Anu Valtosen markkinoinnin alaan kuuluva väitöskirja ”Rethinking free time: A study on boundaries, disorders, and symbolic goods” tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen NOKIA-salissa (Runeberginkatu 14-16) perjantaina 18.6. 2004 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori A. Fuat Firat (Arizona State University) ja kustoksena professori Liisa Uusitalo (HKKK).

Väitöstutkimus tarkastelee yhtä kulutustutkimuksen keskeistä kategoriaa, vapaa-aikaa. Nykyisessä tietoyhteiskunnassa perinteiset aikakategoriat ovat kyseenalaistuneet, ja myös vapaa-aika on uudelleen määrittelyn kohteena. Tutkimus ei otakaan vapaa-aikaa annettuna käsitteenä, vaan pyrkii kriittisesti erittelemään siihen sisältyviä oletuksia ja tuomaan esiin vapaa-ajan rakentumista arjessa erilaisten kulutusaktiviteettien kautta.

Tutkimus nojautuu pääosin kulutusantropologiseen teoriaperinteeseen. Tästä näkökulmasta vapaa-aika näyttäytyy jännitteisenä, jatkuvaa ylläpitoa ja hallintaa vaativana. Yksinkertaistaen: vapaa-aika ei ole automaattisesti olemassa, vaan se pitää tehdä. Arjen tasolla tämä vapaa-ajan tekeminen näkyy symbolisina kamppailuina. Kamppailut toteutuvat niissä kohdissa, joissa vapaa-aika pyritään erottamaan eli rajaamaan jostain toisesta ajasta.

Empiirinen analyysi tekee näkyväksi niitä moninaisia rajakamppailuja, joita sisältyy arkisiin pyrkimyksiimme erottaa tietty osa aikaa vapaa-ajaksi. Erityisesti se tuo esiin sen, että kyse ei ole yksinomaan työn ja vapaan erottamisesta. Toki kyseinen jäsennys on keskeisellä sijalla etenkin nyt, kun se on problematisoitunut, joten työn ja vapaan erottaminen vaatii usein erityistä kamppailua. Sen lisäksi analyysi nostaa esiin toisen keskeisen, vapaa-aika kategorian sisällä käytävän kamppailun. Vapaa-aika jakautuu ”hyvään” ja ”pahaan”, ja arjen tasolla näiden kenttien välinen jännite näyttäytyy moraalisena rajanvetona. Analyysi korostaa myös yhtä aiemmassa vapaa-aikatutkimuksessa vaiettua, mutta arkielämän kannalta keskeistä rajaa: unen ja valveen rajaa ja siihen nivoutuvaa kamppailua.

Kokonaisuutena tutkimus ehdottaa monimuotoisempaa tapaa ymmärtää, määrittää ja lähestyä vapaa-aikaa. Vapaa-aika ei määrity yksinkertaisesti työn poissaolona, vapaa-ajan toiminnon läsnäolona tai velvollisuuksien jälkeisenä aikana. Erityisesti tutkimus nostaa esiin ajattelun ja ajatusten hallinnan keskeisyyden vapaa-ajan rajaamisessa ja vapauden tilan tuottamisessa. Erilaisten rajakamppailujen tavoitteena on viime kädessä ajatusten erottaminen ja hallitseminen. Vallitsevan käsityksen vapaa-ajasta aikana, jolloin voi tehdä mitä haluaa, voisikin kärjistäen muuntaa ajaksi, jolloin voi ajatella mitä haluaa. Näin nähtynä kulutusaktiviteettien rooli on antaa aivoille vapaata. Tutkimus esittääkin kulutukselle uuden roolin ajatusten - eikä vain sosiaalisten ryhmien - rajaajana ja hallinnoijana. Lisäksi tutkimus kyseenalaistaa vallitsevan tavan rajata nukkuminen pois vapaa-aikatutkimuksesta. Tässä tutkimuksessa nukkuminen näyttäytyy keskeisenäkin vapaa-ajan nautintona ja symbolisena vapaana tilana. Tämä nautinto tosin näyttää kyseenalaistuneen, mikä näkyy esimerkiksi lisääntyneenä julkisena keskusteluna erilaisista uniongelmista.
Opponents:Firat, Fuat
professor
Arizona State University, USA

Chairperson:Uusitalo, Liisa
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11215