School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2011
Thesis number: 12621
Puurakentamisen murros: Toimijalähtöinen kuvaus teollisen puurakentamisen esteistä Suomessa – case puukattoelementit
Author: Koskinen, Sami
Title: Puurakentamisen murros: Toimijalähtöinen kuvaus teollisen puurakentamisen esteistä Suomessa – case puukattoelementit
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; rakennustoiminta; building construction; puutaloteollisuus; prefabricated timber houses
Pages: 82
Key terms: puurakentaminen, puukattoelementit, kuilu, gap-analyysi, puurakentamisen esteet, Finnforest
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää teollisen puurakentamisen esteitä rakentajien, rakennuttajien ja viranomaisten näkökulmasta. Pyrin etsimään kuiluja odotetun ja toteutuneen toiminnan väliltä. Tutkimuksessa pyrin tunnistamaan esteitä, joita toimijat kokevat puurakentamisessa olevan. Tarkastelen tarkemmin puukattoelementtien sekä niihin liittyvän tarjoaman esteitä teollisissa kohteissa. Näiden esteiden tunnistamisen jälkeen Finnforest voi muuttaa toimintaansa tapauskohtaisesti saavuttaakseen tavoitteensa puun markkinaosuuden kasvattamisessa teollisessa rakentamisessa.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimus on tehty toimeksiantona Metsäliiton Puutuoteteollisuudelle (brändinimeltään Finnforest). Haastatellut henkilöt ovat hylänneet Finnforestin tuotteet aiemmin ainakin kerran ja he esiintyvät aineistossa nimettöminä. Tutkimuksen aineiston keruussa on käytetty puolistrukturoitua haastattelua eli niin sanottua teemahaastattelua. Haastattelut toteutin kevään 2011 aikana. Aineiston analysoinnissa hyödynsin teoreettisena viitekehyksenä gap-analyysia keskittyen pääasiassa ostajan ja myyjän välisiin kuiluihin. Lisäksi neljän tyypin kuvaamiseen käytin apuna tulkitsevaa tutkimusotetta.

Tutkimuksen tulokset

Yleinen mielipide puurakentamisen tulevaisuudesta on varsin positiivinen varsinkin, kun valtiovalta on ottanut voimakkaasti kantaa sen puolesta. Kuitenkin haastattelemillani rakentamisen parissa työskentelevillä toimijoilla on varsin negatiivinen suhde puuhun ja siten myös puukattoelementteihin. Haastattelujen pohjalta muodostetuista neljästä tyypillisestä toimijasta vain yksi on aidosti valmis valitsemaan puun, jos se osataan myydä hänelle oikein. Myös muiden kohdalla rakentaminen puumateriaalilla on mahdollista, mutta se vaatii paljon toimia myynniltä eikä onnistuminen näytä todennäköiseltä. Tutkimuksen tuloksena tunnistin myös tarpeen joillekin myyntiä tukeville työkaluille.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.