Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2011
Tutkielman numero: 12621
Puurakentamisen murros: Toimijalähtöinen kuvaus teollisen puurakentamisen esteistä Suomessa – case puukattoelementit
Tekijä: Koskinen, Sami
Otsikko: Puurakentamisen murros: Toimijalähtöinen kuvaus teollisen puurakentamisen esteistä Suomessa – case puukattoelementit
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; rakennustoiminta; building construction; puutaloteollisuus; prefabricated timber houses
Sivumäärä: 82
Avainsanat: puurakentaminen, puukattoelementit, kuilu, gap-analyysi, puurakentamisen esteet, Finnforest
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää teollisen puurakentamisen esteitä rakentajien, rakennuttajien ja viranomaisten näkökulmasta. Pyrin etsimään kuiluja odotetun ja toteutuneen toiminnan väliltä. Tutkimuksessa pyrin tunnistamaan esteitä, joita toimijat kokevat puurakentamisessa olevan. Tarkastelen tarkemmin puukattoelementtien sekä niihin liittyvän tarjoaman esteitä teollisissa kohteissa. Näiden esteiden tunnistamisen jälkeen Finnforest voi muuttaa toimintaansa tapauskohtaisesti saavuttaakseen tavoitteensa puun markkinaosuuden kasvattamisessa teollisessa rakentamisessa.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimus on tehty toimeksiantona Metsäliiton Puutuoteteollisuudelle (brändinimeltään Finnforest). Haastatellut henkilöt ovat hylänneet Finnforestin tuotteet aiemmin ainakin kerran ja he esiintyvät aineistossa nimettöminä. Tutkimuksen aineiston keruussa on käytetty puolistrukturoitua haastattelua eli niin sanottua teemahaastattelua. Haastattelut toteutin kevään 2011 aikana. Aineiston analysoinnissa hyödynsin teoreettisena viitekehyksenä gap-analyysia keskittyen pääasiassa ostajan ja myyjän välisiin kuiluihin. Lisäksi neljän tyypin kuvaamiseen käytin apuna tulkitsevaa tutkimusotetta.

Tutkimuksen tulokset

Yleinen mielipide puurakentamisen tulevaisuudesta on varsin positiivinen varsinkin, kun valtiovalta on ottanut voimakkaasti kantaa sen puolesta. Kuitenkin haastattelemillani rakentamisen parissa työskentelevillä toimijoilla on varsin negatiivinen suhde puuhun ja siten myös puukattoelementteihin. Haastattelujen pohjalta muodostetuista neljästä tyypillisestä toimijasta vain yksi on aidosti valmis valitsemaan puun, jos se osataan myydä hänelle oikein. Myös muiden kohdalla rakentaminen puumateriaalilla on mahdollista, mutta se vaatii paljon toimia myynniltä eikä onnistuminen näytä todennäköiseltä. Tutkimuksen tuloksena tunnistin myös tarpeen joillekin myyntiä tukeville työkaluille.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.