School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12624
Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys
Author: Lahtinen, Martti
Title: Rullaava budjetointi kasvuyrityksessä - Case pieni "uuden talouden" yritys
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; kasvu; growth; uusi talous; new economy; budjetointi; budgeting
Pages: 65
Full text:
» hse_ethesis_12624.pdf pdf  size:629 KB (643355)
Key terms: rullaava budjetointi; pieni yritys
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten pienen, kasvuvaiheessa olevan yrityksen rullaava budjetointijärjestelmä voidaan toteuttaa huomioimalla yrityksen koon kasvamisen tuomat vaatimukset budjetointijärjestelmälle. Tutkimuksella ei ollut yksittäistä tutkimushypoteesia, vaan teoriaosuudessa koottua viitekehystä verrataan empiirisiin havaintoihin.

LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu tutkimuksen alussa suoritetusta haastattelusta, hallituksen kokouksissa käydyistä keskusteluista sekä muista epämuodollisista keskusteluista yrityksen sisällä.

TULOKSET Teoriaosuudessa kootun viitekehyksen ja empiriassa tehtyjen havaintojen vertailu osoittaa, että case-yrityksessä rullaavan budjetoinnin käyttöönottoon johtaneet syyt ovat hyvin yhteneviä aiemmissa tutkimuksissa esitettyjen syiden kanssa. Budjetoinnin tehtävät sen sijaan erosivat teorian olettamasta. Budjettia käytettiin pääsääntöisesti ainoastaan toiminnan ennustamiseen ja suunnitteluun sekä myöhemmin hieman myös kontrollointiin ja viestintäkanavana. Case-yrityksen pienen koon vuoksi budjettia ei käytetty auktorisointivälineenä.

Aiemmissa tutkimuksissa havaitun budjetointia kohtaan esitetyn kritiikin aiheita ei case-yrityksessä pidetty merkittävinä ongelmina. Yrityksen pieni koko ja toimintatapojen vakiintumattomuus vähensivät ongelmien muodostumista ja toisaalta helpottivat niiden ratkaisua.

AVAINSANAT Rullaava budjetointi, pieni yritys
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.