School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2011
Thesis number: 12639
Kuntien välinen yhteistyö infrastruktuuripalvelujen järjestämisessä – Tapaustutkimus Lahden ja Turun seuduilla
Author: Leppisaari, Elli
Title: Kuntien välinen yhteistyö infrastruktuuripalvelujen järjestämisessä – Tapaustutkimus Lahden ja Turun seuduilla
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; julkiset palvelut; public services; infrastruktuuri; infrastructure; kunnat; municipalities; yhteistyö; cooperation
Pages: 111
Full text:
» hse_ethesis_12639.pdf pdf  size:2 MB (1757856)
Key terms: kunnat, kaupunkiseudut, kunnallispalvelut, infrastruktuuripalvelut, yhteistyö, tehokkuus, markkinaehtoisuus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella yhteistyötä, sen roolia ja vaikutuksia kuntien infrastruktuuripalveluiden järjestämisessä. Kuntien infrastruktuuripalvelut ylläpitävät yhteiskunnan fyysisiä perusrakenteita ja luovat pohjan koko yhteiskunnan toiminnalle. Kuntien välisestä yhteistyöstä on muodostunut merkittävä tapa organisoida kunnallis- ja infrastruktuuripalveluja. Se on tarjonnut kunnille mahdollisuuden hyödyntää palvelujen mittakaavaetuja ja koordinoida palvelutuotantoa seudullisesti.

Tutkielmassa selvitetään, millä tavoin yhteistyö voi parantaa palvelutarjonnan tehokkuutta, millainen keino se on infrastruktuuripalvelujen järjestämistapana ja milloin yhteistyö koetaan kannattavana kuntien infrastruktuuripalveluissa.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimuksessa kuntien välistä yhteistyötä tutkitaan kirjallisuusosion ja empiirisen tapaustutkimuksen avulla. Kirjallisuusosiossa kunnallispalvelujen tarjontaa tarkastellaan taloustieteen ja poliittisen taloustieteen teorioiden avulla. Yhteistyötä arvioidaan verkostoteorian, transaktiokustannusteorian ja institutionaalisen yhteistoiminnan viitekehyksen kautta. Lisäksi osiossa esitellään tutkimuksia kunnallispalveluista, yhteistyön esiintymisestä ja yhteistyön vaikutuksista. Tapaustutkimuksessa analysoidaan kuntien yhteistyötä infrastruktuuripalveluissa Lahden ja Turun seuduilla. Tapaustutkimuksen aineisto koostuu seitsemästä haastattelusta, kirjallisuudesta, artikkeleista, kuntien dokumenteista ja muusta materiaalista.

Tutkimuksen tulokset

Kuntien välinen yhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaiden ratkaisujen toteuttamisen palvelukohtaisesti. Kunnallispalvelujen tehokkuuden kasvattaminen yhteistyön avulla liittyy kiinteästi sen vaikutuksiin neljällä osa-alueella: palvelutuotannon yksikkökoossa, organisoinnissa, rahoitustavassa sekä kunnan tilivelvollisuudessa.

Monen infrastruktuuripalvelun kohdalla yhteistyö mahdollistaa palvelun järjestämisen lähempänä sen optimikokoa. Yhteistyö nähdään kannattavana erityisesti palveluissa, joissa toimintaa määrittelee lainsäädäntö, joissa esiintyy selkeitä mittakaavaetuja, joiden kulut katetaan käyttäjämaksuilla ja joiden tuotannossa kuntarajat haittaavat toimintaa.

Kaupunkiseuduilla yhteistyön merkittävimpänä haasteena ovat kuntien väliset kokoerot. Yhteistyön suurimmaksi haittapuoleksi nousee markkinaehtoisten yhteistyömallien yleistymiseen linkittyvä kuntien heikentynyt kyky kontrolloida palvelutuotantoa ja taloutta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.