School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2011
Thesis number: 12649
Urheilusponsoroinnin tehostaminen digitaalisen markkinoinnin avulla
Author: Pohjonen, Heikki
Title: Urheilusponsoroinnin tehostaminen digitaalisen markkinoinnin avulla
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; internet; internet; digitaalitekniikka; digital technology; sponsorointi; sponsorship; urheilu; sports; tehokkuus; effectiveness; kehitys; development
Pages: 107
Full text:
» hse_ethesis_12649.pdf pdf  size:2 MB (1052701)
Key terms: sponsorointi, urheilusponsorointi, urheilumarkkinointi, digitaalinen markkinointi
Abstract:
Tutkielman tavoitteet

Tehokkuusvaatimukset sponsoroinnille tiukentuvat koko ajan. Tutkimuksessa tutkitaan kuinka digitaalisen markkinoinnin keinot tehostavat sponsorointia ja urheilun markkinointia. Lisäksi yhtenä osa-alueena keskitytään siihen, kuinka sponsoriyhteistyön syvyys vaikuttaa sen tehokkuuteen ja hyötyihin. Tutkimus tehdään yhteistyössä Suomen Liikunta ja Urheilu -järjestön kanssa. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, kuinka SLU voisi paremmin auttaa tehostamaan urheilun markkinointia ja sponsorointia.

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksessa on haastateltu suomalaisia sponsoriyrityksiä, urheilutoimijoita sekä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita. Tuomalla esiin monia näkökulmia pyritään saamaan koko-naiskuva urheilusponsoroinnista. Tutkimusmetodina käytetään kvalitatiivisia haastatteluja. Haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluina käyttäen puolistrukturoitua haastattelumetodia, jota voidaan kutsua myös teemahaastatteluksi.

Keskeiset tutkimustulokset

Etenkin digitaaliset asiakastietokannat, sosiaalisen median markkinointi sekä mobiilimarkki-nointi tarjoavat uusia mahdollisuuksia tehostaa sponsorointia. Suomalaiset yritykset ovatkin vahvasti nostamassa panostuksiaan digitaaliseen markkinointiin. Sponsoroinnissa logo- ja laitamainosnäkyvyyden tehokkuus on alenemassa. Yritykset pyrkivät uudenlaiseen ja syvem-pään yhteistyöhön urheilutoimijoiden kanssa. Pitkäkestoinen sponsorointiyhteistyö tuottaa enemmän konkreettista hyötyä molemmille osapuolille. SLU:n rooli nähdään tutkimuksen perusteella urheilun positiivisen imagon luojana ja varmistajana, mutta myös uudenlaisen markkinointiosaamisen välittäjänä eri lajien kesken.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.