Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12649
Urheilusponsoroinnin tehostaminen digitaalisen markkinoinnin avulla
Tekijä: Pohjonen, Heikki
Otsikko: Urheilusponsoroinnin tehostaminen digitaalisen markkinoinnin avulla
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; internet; internet; digitaalitekniikka; digital technology; sponsorointi; sponsorship; urheilu; sports; tehokkuus; effectiveness; kehitys; development
Sivumäärä: 107
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12649.pdf pdf  koko: 2 MB (1052701)
Avainsanat: sponsorointi, urheilusponsorointi, urheilumarkkinointi, digitaalinen markkinointi
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet

Tehokkuusvaatimukset sponsoroinnille tiukentuvat koko ajan. Tutkimuksessa tutkitaan kuinka digitaalisen markkinoinnin keinot tehostavat sponsorointia ja urheilun markkinointia. Lisäksi yhtenä osa-alueena keskitytään siihen, kuinka sponsoriyhteistyön syvyys vaikuttaa sen tehokkuuteen ja hyötyihin. Tutkimus tehdään yhteistyössä Suomen Liikunta ja Urheilu -järjestön kanssa. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, kuinka SLU voisi paremmin auttaa tehostamaan urheilun markkinointia ja sponsorointia.

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksessa on haastateltu suomalaisia sponsoriyrityksiä, urheilutoimijoita sekä digitaalisen markkinoinnin asiantuntijoita. Tuomalla esiin monia näkökulmia pyritään saamaan koko-naiskuva urheilusponsoroinnista. Tutkimusmetodina käytetään kvalitatiivisia haastatteluja. Haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluina käyttäen puolistrukturoitua haastattelumetodia, jota voidaan kutsua myös teemahaastatteluksi.

Keskeiset tutkimustulokset

Etenkin digitaaliset asiakastietokannat, sosiaalisen median markkinointi sekä mobiilimarkki-nointi tarjoavat uusia mahdollisuuksia tehostaa sponsorointia. Suomalaiset yritykset ovatkin vahvasti nostamassa panostuksiaan digitaaliseen markkinointiin. Sponsoroinnissa logo- ja laitamainosnäkyvyyden tehokkuus on alenemassa. Yritykset pyrkivät uudenlaiseen ja syvem-pään yhteistyöhön urheilutoimijoiden kanssa. Pitkäkestoinen sponsorointiyhteistyö tuottaa enemmän konkreettista hyötyä molemmille osapuolille. SLU:n rooli nähdään tutkimuksen perusteella urheilun positiivisen imagon luojana ja varmistajana, mutta myös uudenlaisen markkinointiosaamisen välittäjänä eri lajien kesken.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.