School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2011
Thesis number: 12662
Osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen Euroopan unionin sisällä Suomen ja Ruotsin verolainsäädännöissä
Author: Alppivuori, Suvi
Title: Osakeyhtiön rajat ylittävä sulautuminen Euroopan unionin sisällä Suomen ja Ruotsin verolainsäädännöissä
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; fuusiot; mergers; EU; EU; Suomi; Finland; Ruotsi; Sweden; vero-oikeus; fiscal legislation
Pages: 75
Key terms: Euroopan unioni, kiinteä toimipaikka, sulautuminen, yritysjärjestelydirektiivi
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on 1) selvittää rajat ylittävän sulautumisen veroseuraamukset, 2) tarkastella Suomen ja Ruotsin lainsäädännön yhtäläisyyksiä ja eroja sekä 3) selvittää, miten nämä maat ovat tulkinneet ja soveltaneet sulautumisen osalta EY:n neuvoston antamaa yritysjärjestelydirektiiviä. Direktiivi on ollut implementoitava molempien maiden lainsäädäntöön EU:n jäseneksi liittymisen vuoksi.

TULOKSET

Yritysjärjestelydirektiivi asettaa jäsenvaltioille tavoitteet rajat ylittävän sulautumisen verotuksen suhteen. Direktiivi ei kuitenkaan kaikilta osiltaan sääntele sitä, miten jäsenvaltioiden tulisi näihin tavoitteisiin päästä. Vertailu osoittaa, että Suomi ja Ruotsi ovat joiltain osin käyttäneet erilaisia lähestymistapoja tulkitessaan direktiiviä. Molemmat maat ovat implementoineet direktiivin turvaten omaa veropohjaansa. Molempien maiden implementointia voidaan kuitenkin enimmiltä osiltaan pitää direktiivin mukaisena.

Osallistuvalle yhtiölle ei mielestäni ole suurta eroa sillä, asuuko se Suomessa vai Ruotsissa. Rajat ylittävän sulautumisen on ehtojen täyttyessä oltava veroneutraali ja Suomen ja Ruotsin menetelmät sekä tulon kohdistamisesta kiinteälle toimipaikalle että kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta ovat toisiaan vastaavat.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.