School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2011
Thesis number: 12681
"EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan
Author: Lahti, Essi
Title: "EHKÄ TOIMII, EHKÄ EI" - näkökulmia pientalorakentajan ekotehokkaan lämmitysjärjestelmän valintaan
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; asunnot; apartments; kiinteistöt; real estates; rakennustoiminta; building construction; energiatalous; energy economy; lämmitys; central heating; ekologia; ecology; kestävä kehitys; sustainable development
Pages: 62
Full text:
» hse_ethesis_12681.pdf pdf  size:2 MB (1098937)
Key terms: ekotehokas lämmitysjärjestelmä; lämmitysvalintaprosessi; pientalorakentaja; Kokkola; rakentajan kokemukset
Abstract:
Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on pyrkiä selvittämään, minkälaisena ekotehokkaan lämmitysmuodon valinta näyttäytyy pientalorakentajalle sekä miten lämmitysvalintaa tulisi rakentajan näkökulmasta tukea. Tutkielman keskiössä ovat kolmen kokkolalaisen pientalorakentajan kokemukset ympäristömyötäisen lämmitysmuodon valintaprosessista.

Tutkielman toteutus

Tutkielman teoreettinen osa käsittelee pientalojen lämmitysmuotoja, lämmitysvalintaprosessia sekä lämmitysvalintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on toteutettu usean tapauksen tapaustutkimuksena. Empiirinen osuus on lähestymistavaltaan laadullinen ja tapausaineistoa on kerätty puolistrukturoiduin haastatteluin pientalorakentajilta sekä muilta rakennusprosessissa mukana olevilta rakennusalan ammattilaisilta. Tutkimusaineistona on lisäksi käytetty aiempaa tutkimusta, alan lehtiä sekä tiedotusvälineiden uutisointia.

Tutkimustulokset

Aiempien tutkimusten tuloksia myötäillen tutkielman pientalorakentajat kokivat lämmitysvalinnan hankalaksi ja joutuvat tekemään valinnat puutteellisen tiedonsaannin varjossa. Kuitenkin rakentajat pitivät lämmitysvalintaa tärkeänä rakennusprosessin osana ja olivat panostaneet tiedonhankintaan. Luotettavan yhteen kootun tiedon puutuessa tärkeimmiksi tietolähteiksi nousivat tuttujen ja rakennusammattilasten kokemukset. Tietoa haettiin lisäksi Internetin keskustelupalstoilta ja laitemyyjiltä, mutta lähteistä saatuun informaatioon suhtauduttiin varauksella. Rakennusprojektissa mukana olleilta tahoilta he eivät juurikaan saaneet tietoa lämmitysmuodoista. Valitsemansa lämmitysmuodon ympäristöeduista ja/tai taloudellisista hyödyistä motivoituneet rakentaja toivoivat lisää muiden käyttäjien kokemuksia valinnan tukemiseen sekä Internet-palveluiden kehittämistä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.