School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2011
Thesis number: 12684
Sisäpiirikaupoista johtuva vahingonkorvausvastuu
Author: Aarikka, Riikka
Title: Sisäpiirikaupoista johtuva vahingonkorvausvastuu
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; sisäpiirikauppa; insider trading; vahingonkorvaus; indemnity; vastuu; responsibility; osakemarkkinat; stock markets; tieto; knowledge; lainsäädäntö; legislation
Pages: 78
Key terms: arvopaperimarkkinalaki; arvopaperit; sisäpiirikaupat; sisäpiiritieto; vahingonkorvausoikeus; vahingonkorvausvastuu
Abstract:
Tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisia edellytyksiä vahingonkorvausvastuun toteutumiselle on asetettu ja millaisissa tilanteissa vahinkoa kärsinyt voisi saada vahingonkorvausta. Sinänsä vahingonkorvausvelvollisuuden olemassaolo on arvopaperimarkkinalakiin kirjattu, mutta korvauksen edellytyksiä ja sisältöä ei ole selkeästi sääntelytasolla tarkennettu. Lisäksi sisäpiiriasioissa siviilioikeudellista vahingonkorvausta ei juurikaan ole sovellettu oikeuskäytännössä ja aihetta käsittelevää kirjallisuuttakin on hyvin vähän.

Olen jakanut tutkielman aihepiirin käsittelyn neljään varsinaiseen lukuun. Ensiksi esittelen sisäpiirikauppoja koskevaa sääntelyä. Selvitän aluksi tarkoituksenmukaisella tarkkuudella mitä sisäpiirikaupoilla tarkoitetaan, jonka jälkeen esittelen arvopaperimarkkinalain sisäpiirikauppoja koskevan seuraamusjärjestelmän, josta tarkemmin kuvaan vahingonkorvausvastuuseen liittyviä seikkoja.

Seuraavaksi tarkastelen vahingonkorvausvastuuta ja sen soveltumista yleisellä tasolla sisäpiirikauppoihin ja arvopaperimarkkinaympäristöön. Pohdin perinteisten vahingonkorvausoikeudellisten käsitteiden ja periaatteiden soveltuvuutta arvopaperimarkkinaympäristöön sekä mahdollisia painotettavia erityispiirteitä.

Näiden jälkeen keskityn kuvaamaan sisäpiirikauppoihin liittyvän korvausvelvollisuuden edellytyksiä. Arvopaperimarkkinalaki ei lausu mahdollisesta tuottamuskynnyksestä, todistustaakan jaosta tai esimerkiksi vahingon määrästä, vaan on jättänyt nämä asiat yleisten vahingonkorvausperiaatteiden mukaisesti ratkaistavaksi. Tarkastelen tässä luvussa lähemmin sisäpiirikaupoista johtuvaan korvausvastuuseen sovellettavaa tuottamuskynnystä sekä syy-yhteyteen liittyvää problematiikkaa ja seuraavassa luvussa jatkan pohdintaa vahingon määrittämisen osalta.

Viimeisessä varsinaisessa luvussa keskityn tarkastelemaan sisäpiirikaupoista johtuvan vahingonkorvausvelvollisuuden sisältöä. Aloitan tarkastelun korvattavaksi tulevan varallisuusvahingon kuvaamisella, jonka jälkeen pohdin vahingon määrittämiseen liittyviä seikkoja ja mahdollisia soveltuvia malleja sekä muita korvausvelvollisuuden sisältöön liittyviä erityiskysymyksiä. Lopuksi esitän kokoavia näkemyksiä tutkielman esitykseen perustuen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.