Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Yritysjuridiikka | 2011
Tutkielman numero: 12684
Sisäpiirikaupoista johtuva vahingonkorvausvastuu
Tekijä: Aarikka, Riikka
Otsikko: Sisäpiirikaupoista johtuva vahingonkorvausvastuu
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Yritysjuridiikka
Asiasanat: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; sisäpiirikauppa; insider trading; vahingonkorvaus; indemnity; vastuu; responsibility; osakemarkkinat; stock markets; tieto; knowledge; lainsäädäntö; legislation
Sivumäärä: 78
Avainsanat: arvopaperimarkkinalaki; arvopaperit; sisäpiirikaupat; sisäpiiritieto; vahingonkorvausoikeus; vahingonkorvausvastuu
Tiivistelmä:
Tutkielman tarkoituksena on selvittää millaisia edellytyksiä vahingonkorvausvastuun toteutumiselle on asetettu ja millaisissa tilanteissa vahinkoa kärsinyt voisi saada vahingonkorvausta. Sinänsä vahingonkorvausvelvollisuuden olemassaolo on arvopaperimarkkinalakiin kirjattu, mutta korvauksen edellytyksiä ja sisältöä ei ole selkeästi sääntelytasolla tarkennettu. Lisäksi sisäpiiriasioissa siviilioikeudellista vahingonkorvausta ei juurikaan ole sovellettu oikeuskäytännössä ja aihetta käsittelevää kirjallisuuttakin on hyvin vähän.

Olen jakanut tutkielman aihepiirin käsittelyn neljään varsinaiseen lukuun. Ensiksi esittelen sisäpiirikauppoja koskevaa sääntelyä. Selvitän aluksi tarkoituksenmukaisella tarkkuudella mitä sisäpiirikaupoilla tarkoitetaan, jonka jälkeen esittelen arvopaperimarkkinalain sisäpiirikauppoja koskevan seuraamusjärjestelmän, josta tarkemmin kuvaan vahingonkorvausvastuuseen liittyviä seikkoja.

Seuraavaksi tarkastelen vahingonkorvausvastuuta ja sen soveltumista yleisellä tasolla sisäpiirikauppoihin ja arvopaperimarkkinaympäristöön. Pohdin perinteisten vahingonkorvausoikeudellisten käsitteiden ja periaatteiden soveltuvuutta arvopaperimarkkinaympäristöön sekä mahdollisia painotettavia erityispiirteitä.

Näiden jälkeen keskityn kuvaamaan sisäpiirikauppoihin liittyvän korvausvelvollisuuden edellytyksiä. Arvopaperimarkkinalaki ei lausu mahdollisesta tuottamuskynnyksestä, todistustaakan jaosta tai esimerkiksi vahingon määrästä, vaan on jättänyt nämä asiat yleisten vahingonkorvausperiaatteiden mukaisesti ratkaistavaksi. Tarkastelen tässä luvussa lähemmin sisäpiirikaupoista johtuvaan korvausvastuuseen sovellettavaa tuottamuskynnystä sekä syy-yhteyteen liittyvää problematiikkaa ja seuraavassa luvussa jatkan pohdintaa vahingon määrittämisen osalta.

Viimeisessä varsinaisessa luvussa keskityn tarkastelemaan sisäpiirikaupoista johtuvan vahingonkorvausvelvollisuuden sisältöä. Aloitan tarkastelun korvattavaksi tulevan varallisuusvahingon kuvaamisella, jonka jälkeen pohdin vahingon määrittämiseen liittyviä seikkoja ja mahdollisia soveltuvia malleja sekä muita korvausvelvollisuuden sisältöön liittyviä erityiskysymyksiä. Lopuksi esitän kokoavia näkemyksiä tutkielman esitykseen perustuen.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.