School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2011
Thesis number: 12692
Kehitys pääomasijoitustoimialalla - Vertailussa Suomi ja Ruotsi
Author: Laine, Rasmus
Title: Kehitys pääomasijoitustoimialalla - Vertailussa Suomi ja Ruotsi
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; toimialat; business branches; sijoitukset; investments; riskirahoitus; venture capital; Suomi; Finland; Ruotsi; Sweden
Pages: 89
Key terms: pääomasijoittaminen; venture capital; buyout; Suomi; Ruotsi
Abstract:
TAVOITTEET

Lähtökohta tutkimukselle oli näkemys, että erot pääomasijoitustoimialalla Suomen ja Ruotsin välillä olisivat aiemmin luultua pienemmät. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli vertailla pääomasijoitustoimialan eroja Suomessa ja Ruotsissa sekä edelleen ennustaa mahdollisia kehityssuuntia Suomessa. Vertailua kahden maan välillä ei tulisi tehdä kuitenkaan suoraan absoluuttisia lukuja vertailemalla, vaan sen sijaan suhteuttaa aineisto maan kokoa kuvaavien parametrien kuten nettokansantulon ja väestömäärän avulla. Pyrin tässä tutkielmassa tuomaan esille maiden väliset todelliset erot pääomasijoitustoimialalla.

AINEISTO

Keskeinen tutkimuksessa käytettävä aineisto on Suomen ja Ruotsin pääomasijoitusyhdistysten ylläpitämät tietokannat. Pääomasijoitusyhdistykset ovat edelleen käyttäneet hyväksi PEREP Analytics –pääomasijoitustietokantaa, joka ylläpitää keskitettyä tietokantaa Euroopassa toimivista pääomasijoitusyrityksistä ja niiden harjoittamasta liiketoiminnasta. Tutkimus on toteutettu tarkastelemalla Suomen ja Ruotsin maakohtaisia pääomasijoitustoimialaa koskevaa aineistoa vuosien 1994 – 2010 aikana.

TULOKSET

Tutkimustulokset osoittavat, että Ruotsissa pääomasijoitusmarkkinat on Suomea huomattavasti kehittyneemmät, mutta vain tietyissä sijoitusluokissa. Erot buyout –sijoituksissa ovat edelleen merkittäviä, mutta alkuvaiheen venture –sijoituksissa Suomi on kehittynyt Ruotsin kanssa yhdenmukaisesti. Voidaan olettaa, että pääomasijoitustoimialan ja rahoitusmarkkinoiden kehittyessä Suomessa painopiste alkaa siirtyä yhä enemmän buyout –sijoitustoimintaan ja toimiala Suomessa kehittyy muistuttamaan yhä enemmän Ruotsia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.