School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2011
Thesis number: 12721
Häiriökäyttäytyminen myymäläympäristössä - kuluttajien narratiiveja häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen ja turvattomien asiointipaikkojen kokemisesta
Author: Ye, Xiang
Title: Häiriökäyttäytyminen myymäläympäristössä - kuluttajien narratiiveja häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen ja turvattomien asiointipaikkojen kokemisesta
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; myymälät; shops; shoppailu; shopping; kuluttajat; consumers; asiakkaat; customers; turvallisuus; security; käyttäytyminen; behaviour; asenteet; attitudes
Pages: 110
Full text:
» hse_ethesis_12721.pdf pdf  size:2 MB (1955514)
Key terms: consumer behaviour; kuluttajakäyttäytyminen; control; valvonta; experience; kokemus; marketing; markkinointi; narrative; tarina; security; turvallisuus; shops; myymälät
Abstract:
Tutkielman tavoitteet:

Häiriökäyttäytyminen on suomalaisessa myymäläympäristössä hyvin yleinen ja kiu-sallinen ilmiö, jonka vaikutuksia asiakkaiden kokemuksiin ja asiointikäyttäytymiseen ei ole aikaisemmin syvennytty akateemisessa maailmassa. Tämä tutkielma pyrkii selvittämään merkityksiä, joita kuluttajat antavat myymäläympäristössä esiintyvälle häiriökäyttäytymiselle. Sen kokonaisvaltainen tavoite on ymmärtää, miten häiriökäyt-täytyminen vaikuttaa kuluttajan kokemukseen myymäläympäristöstä ja sen turvalli-suudesta, ja sitä kautta kuluttajan omaan käyttäytymiseen.

Aineisto ja tutkimusmenetelmä:

Tutkimusilmiöitä lähestyttiin narratiivisella viitekehyksellä, joka keskittyy kerronnan kautta annettuihin merkityksiin. Empiiristä tutkimusta varten järjestettiin kuusi ryhmä-keskustelutilaisuutta, joissa osallistujat keskustelivat häiriökäyttäytymiseen ja myy-mäläympäristön turvattomuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja näkemyksistään. Kerä-tystä keskusteluaineistosta muodostettiin kollektiivisia merkityksiä välittäviä kompo-siittinarratiiveja.

Tulokset ja johtopäätökset:

Aineistosta luotiin viisi laajaa narratiivikokonaisuutta, jotka käsittelevät suomalaisen kuluttajaidentiteetin muotoutumista, häiriökäyttäytymistä, asiointipaikkojen kokemista turvattomana, välttämistä kuluttajien reagoivana toimintana sekä myymäläympäristön hallintaa häiriökäyttäytymisen ja turvattomuuden vähentämisen keinona. Kuluttajien diskursseista tunnistettiin kolme suhtautumiseltaan ja toimintatavoiltaan erilaista ku-luttajatyyppiä: itsevarma, ymmärtävä sekä varovainen kuluttaja. Todettiin, että omak-sutulla kulttuurilla ja totutulla elinympäristöllä on suuri merkitys sille, millaisia arvoja ja odotuksia ihmiset liittävät arkiasiointiin, ja sitä kautta siihen, miten he kokevat häiriö-käyttäytymisen sekä myymäläympäristön turvallisuuden ja turvattomuuden. Myymä-läympäristön hallintaan liittyvien tekijöiden, kuten turvallisuusjärjestelyiden, todettiin voivan parantaa asiointipaikkojen turvallisuusmielikuvaa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.