Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12721
Häiriökäyttäytyminen myymäläympäristössä - kuluttajien narratiiveja häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen ja turvattomien asiointipaikkojen kokemisesta
Tekijä: Ye, Xiang
Otsikko: Häiriökäyttäytyminen myymäläympäristössä - kuluttajien narratiiveja häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen ja turvattomien asiointipaikkojen kokemisesta
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; myymälät; shops; shoppailu; shopping; kuluttajat; consumers; asiakkaat; customers; turvallisuus; security; käyttäytyminen; behaviour; asenteet; attitudes
Sivumäärä: 110
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12721.pdf pdf  koko: 2 MB (1955514)
Avainsanat: consumer behaviour; kuluttajakäyttäytyminen; control; valvonta; experience; kokemus; marketing; markkinointi; narrative; tarina; security; turvallisuus; shops; myymälät
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteet:

Häiriökäyttäytyminen on suomalaisessa myymäläympäristössä hyvin yleinen ja kiu-sallinen ilmiö, jonka vaikutuksia asiakkaiden kokemuksiin ja asiointikäyttäytymiseen ei ole aikaisemmin syvennytty akateemisessa maailmassa. Tämä tutkielma pyrkii selvittämään merkityksiä, joita kuluttajat antavat myymäläympäristössä esiintyvälle häiriökäyttäytymiselle. Sen kokonaisvaltainen tavoite on ymmärtää, miten häiriökäyt-täytyminen vaikuttaa kuluttajan kokemukseen myymäläympäristöstä ja sen turvalli-suudesta, ja sitä kautta kuluttajan omaan käyttäytymiseen.

Aineisto ja tutkimusmenetelmä:

Tutkimusilmiöitä lähestyttiin narratiivisella viitekehyksellä, joka keskittyy kerronnan kautta annettuihin merkityksiin. Empiiristä tutkimusta varten järjestettiin kuusi ryhmä-keskustelutilaisuutta, joissa osallistujat keskustelivat häiriökäyttäytymiseen ja myy-mäläympäristön turvattomuuteen liittyvistä kokemuksistaan ja näkemyksistään. Kerä-tystä keskusteluaineistosta muodostettiin kollektiivisia merkityksiä välittäviä kompo-siittinarratiiveja.

Tulokset ja johtopäätökset:

Aineistosta luotiin viisi laajaa narratiivikokonaisuutta, jotka käsittelevät suomalaisen kuluttajaidentiteetin muotoutumista, häiriökäyttäytymistä, asiointipaikkojen kokemista turvattomana, välttämistä kuluttajien reagoivana toimintana sekä myymäläympäristön hallintaa häiriökäyttäytymisen ja turvattomuuden vähentämisen keinona. Kuluttajien diskursseista tunnistettiin kolme suhtautumiseltaan ja toimintatavoiltaan erilaista ku-luttajatyyppiä: itsevarma, ymmärtävä sekä varovainen kuluttaja. Todettiin, että omak-sutulla kulttuurilla ja totutulla elinympäristöllä on suuri merkitys sille, millaisia arvoja ja odotuksia ihmiset liittävät arkiasiointiin, ja sitä kautta siihen, miten he kokevat häiriö-käyttäytymisen sekä myymäläympäristön turvallisuuden ja turvattomuuden. Myymä-läympäristön hallintaan liittyvien tekijöiden, kuten turvallisuusjärjestelyiden, todettiin voivan parantaa asiointipaikkojen turvallisuusmielikuvaa.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.