School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2011
Thesis number: 12723
Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook
Author: Mielityinen, Anni
Title: Markkinointi sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta: Case Valio Facebook
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; tuottavuus; productivity; sosiaalinen media; social media; meijerit; dairies
Pages: 137
Full text:
» hse_ethesis_12723.pdf pdf  size:4 MB (3290241)
Key terms: sosiaalinen media; markkinointi sosiaalisessa mediassa; markkinoinnin tuottavuus
Abstract:
Tutkielman tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten markkinointia sosiaalisessa mediassa voidaan tarkastella tuottavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Tutkielman tapausyrityksenä on Valio Oy, joka on suomalainen maitotuotteita valmistava yritys. Valion kohdalla keskitytään tarkastelemaan sen markkinointia sosiaalisessa mediassa ja erityisesti Facebookissa. Aikaisemman kirjallisuuden pohjalta luodaan viitekehys, joka kuvaa markkinoinnin toteuttamista sosiaalisessa mediassa osana markkinoinnin tuottavuutta.

Tutkimusmenetelmät Tutkielman teoriaosassa keskitytään kahteen pääaihealueeseen: markkinointiin sosiaalisessa mediassa ja markkinoinnin tuottavuuteen. Empiriassa käytetään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivinen tutkimusaineisto koostuu teemahaastatteluista sosiaalisen median asiantuntijoiden ja Valion työntekijöiden keskuudessa. Kvantitatiivinen tutkimusote käsittää Valio Facebook –sivulla tehdyn kuluttajakyselyn. Kvantitatiivisen aineiston analysoinnissa käytetään kahta monimuuttujamenetelmää: faktori- ja klusterianalyysiä.

Keskeiset tutkimustulokset Tutkielma osoittaa, että markkinointi sosiaalisessa mediassa voidaan sitoa markkinoinnin tuottavuuteen siellä tehtävien markkinointitoimenpiteiden ja niistä saatavien kuluttajavaikutusten kautta. Viitekehys kuvaa, miten markkinointia sosiaalisessa mediassa voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti aina yrityksen tavoitteista tulosten mittaamiseen. Käydään myös läpi, miten kyseinen prosessi on Valiolla toteutettu. Tutkimus tuo esiin mielenkiintoisia havaintoja Valio Facebook –sivun seuraajien suhtautumisesta ja käyttäytymisestä sivulla. Määriteltyihin mittareihin nähden tutkimuksessa tunnistettiin viisi käyttäjäryhmää, jotka erosivat toisistaan osittain myös taustatekijöiden mukaan.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.