School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2011
Thesis number: 12742
Ydinliiketoimintaprosesseissa suoriutumisen vaikutus yrityksen menestykseen: markkina-asema ja taantuma moderoivina tekijöinä
Author: Walther, Jarmo
Title: Ydinliiketoimintaprosesseissa suoriutumisen vaikutus yrityksen menestykseen: markkina-asema ja taantuma moderoivina tekijöinä
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; yritykset; companies; liike-elämä; business life; prosessit; processes; menestyminen; success; asiakashallinta; customer relationship management; tuotekehitys; product development; toimitusketju; supply chain; taantuma; recession
Pages: 58
Full text:
» hse_ethesis_12742.pdf pdf  size:2 MB (1368751)
Key terms: Strateginen markkinointi, markkinoinnin ydinliiketoimintaprosessit, menestys, asiakassuhdejohtaminen, tuotekehitysjohtaminen, tilaus-, ja toimitusketjujohtaminen, markkina-asema, taantuma
Abstract:
Tutkielmassa tutkitaan markkinoinnin ydinliiketoimintaprosessien; asiakassuhdejohtamisen-, tuotekehitysjohtamisen- sekä tilaus- ja toimitusketjusuhdejohtamisenprosessin vaikutusta yrityksen menestykseen. Tutkielmassa tutkitaan lisäksi yrityksen markkina-aseman ja taantuman vaikutusta ydinprosessien ja menestyksen suhteeseen. Tutkielman teoriaosuus kerää yhteen aihetta käsittelevän kirjallisuuden sekä aiemmat tutkimustulokset, joiden pohjalta muodostetaan tutkielman viitekehys. Tutkielman empiirisessä osiossa tutkitaan teoreettista viitekehystä muodostettujen hypoteesien kautta Suomessa toimivilla yrityksien avulla.

Tutkielmassa käytetty aineisto kerättiin kahdella internet-kyselyllä, jotka olivat suunnattu Suomessa toimivien yrityksen johdolle. Ensimmäinen kysely toteutettiin vuonna 2008 ja siihen vastasi 1157 henkilöä, ja toinen kysely vuonna 2010, johon vastasi 1134 henkilöä. Aineistoa analysoitiin kvantitatiivisten tilastollisen menetelmän avulla. Ensin tutkittiin regressioanalyysin avulla yrityksen ydinprosessien ja taloudellisen menestyksen suhdetta. Yrityksen markkina-asema ja taantuma lisättiin regressioanalyysiin moderoivina tekijöinä, jolloin voitiin tutkia kyseisten tekijöiden vaikutusta ydinprosessien ja taloudellisen menestyksen suhteeseen. Lopuksi regressioanalyysin avulla tutkittiin yrityksen markkina-aseman suoraa vaikutusta menestykseen sekä taantuman vaikutusta kyseiseen suhteeseen.

Tutkielman tulokset korostavat edelleen markkinoinnin kaikkien kolmen ydinprosessien tärkeyttä suhteessa yrityksen menestykseen. Erityisesti tulokset korostavat vaikutuksia, mitä yrityksen markkina-asemalla ja taantumalla on ydinprosessien ja menestyksen suhteeseen. Asiakassuhdejohtamisen prosessi vaikutti voimakkaimmin yrityksen menestykseen. Erityisesti asiakassuhdejohtamisen rooli korostui nousukaudella ja markkinajohtajien keskuudessa. Tuotekehitysjohtamisen rooli puolestaan korostui erityisesti pienemmän markkinaosuuden, kuten markkinaseuraajien keskuudessa. Tästä syystä yritysjohdon tulisikin ottaa huomioon kyseisenlaiset yrityksen sisäiset sekä myös ulkoiset tekijät suunnitellessaan optimaalista liiketoimintastrategiaa juuri omalle yritykselleen.

Tutkielma tarjoaa yleiskatsauksen yrityksen markkinoinnin ydinliiketoimintaprosessien vaikutuksesta menestykseen eri markkina-asemissa, sekä nousukaudella ja taantumassa. Jatkotutkimus voisi entisestään kartoittaa erilaisten yritysprofiilien sekä erilaisten toiminta ympäristöjen vaikutusta ydinprosessien ja yrityksen menestyksen suhteeseen.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.