Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Markkinoinnin laitos | Markkinointi | 2011
Tutkielman numero: 12742
Ydinliiketoimintaprosesseissa suoriutumisen vaikutus yrityksen menestykseen: markkina-asema ja taantuma moderoivina tekijöinä
Tekijä: Walther, Jarmo
Otsikko: Ydinliiketoimintaprosesseissa suoriutumisen vaikutus yrityksen menestykseen: markkina-asema ja taantuma moderoivina tekijöinä
Vuosi: 2011  Kieli: fin
Laitos: Markkinoinnin laitos
Aine: Markkinointi
Asiasanat: markkinointi; marketing; yritykset; companies; liike-elämä; business life; prosessit; processes; menestyminen; success; asiakashallinta; customer relationship management; tuotekehitys; product development; toimitusketju; supply chain; taantuma; recession
Sivumäärä: 58
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12742.pdf pdf  koko: 2 MB (1368751)
Avainsanat: Strateginen markkinointi, markkinoinnin ydinliiketoimintaprosessit, menestys, asiakassuhdejohtaminen, tuotekehitysjohtaminen, tilaus-, ja toimitusketjujohtaminen, markkina-asema, taantuma
Tiivistelmä:
Tutkielmassa tutkitaan markkinoinnin ydinliiketoimintaprosessien; asiakassuhdejohtamisen-, tuotekehitysjohtamisen- sekä tilaus- ja toimitusketjusuhdejohtamisenprosessin vaikutusta yrityksen menestykseen. Tutkielmassa tutkitaan lisäksi yrityksen markkina-aseman ja taantuman vaikutusta ydinprosessien ja menestyksen suhteeseen. Tutkielman teoriaosuus kerää yhteen aihetta käsittelevän kirjallisuuden sekä aiemmat tutkimustulokset, joiden pohjalta muodostetaan tutkielman viitekehys. Tutkielman empiirisessä osiossa tutkitaan teoreettista viitekehystä muodostettujen hypoteesien kautta Suomessa toimivilla yrityksien avulla.

Tutkielmassa käytetty aineisto kerättiin kahdella internet-kyselyllä, jotka olivat suunnattu Suomessa toimivien yrityksen johdolle. Ensimmäinen kysely toteutettiin vuonna 2008 ja siihen vastasi 1157 henkilöä, ja toinen kysely vuonna 2010, johon vastasi 1134 henkilöä. Aineistoa analysoitiin kvantitatiivisten tilastollisen menetelmän avulla. Ensin tutkittiin regressioanalyysin avulla yrityksen ydinprosessien ja taloudellisen menestyksen suhdetta. Yrityksen markkina-asema ja taantuma lisättiin regressioanalyysiin moderoivina tekijöinä, jolloin voitiin tutkia kyseisten tekijöiden vaikutusta ydinprosessien ja taloudellisen menestyksen suhteeseen. Lopuksi regressioanalyysin avulla tutkittiin yrityksen markkina-aseman suoraa vaikutusta menestykseen sekä taantuman vaikutusta kyseiseen suhteeseen.

Tutkielman tulokset korostavat edelleen markkinoinnin kaikkien kolmen ydinprosessien tärkeyttä suhteessa yrityksen menestykseen. Erityisesti tulokset korostavat vaikutuksia, mitä yrityksen markkina-asemalla ja taantumalla on ydinprosessien ja menestyksen suhteeseen. Asiakassuhdejohtamisen prosessi vaikutti voimakkaimmin yrityksen menestykseen. Erityisesti asiakassuhdejohtamisen rooli korostui nousukaudella ja markkinajohtajien keskuudessa. Tuotekehitysjohtamisen rooli puolestaan korostui erityisesti pienemmän markkinaosuuden, kuten markkinaseuraajien keskuudessa. Tästä syystä yritysjohdon tulisikin ottaa huomioon kyseisenlaiset yrityksen sisäiset sekä myös ulkoiset tekijät suunnitellessaan optimaalista liiketoimintastrategiaa juuri omalle yritykselleen.

Tutkielma tarjoaa yleiskatsauksen yrityksen markkinoinnin ydinliiketoimintaprosessien vaikutuksesta menestykseen eri markkina-asemissa, sekä nousukaudella ja taantumassa. Jatkotutkimus voisi entisestään kartoittaa erilaisten yritysprofiilien sekä erilaisten toiminta ympäristöjen vaikutusta ydinprosessien ja yrityksen menestyksen suhteeseen.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.