School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2012
Thesis number: 12797
Yliopiston ja elinkeinoelämän muuttuva suhde Diskurssianalyyttinen tutkimus Aalto-yliopiston yritysyhteistyösuhteista
Author: Myrberg, Maarit
Title: Yliopiston ja elinkeinoelämän muuttuva suhde Diskurssianalyyttinen tutkimus Aalto-yliopiston yritysyhteistyösuhteista
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: yritysviestintä; business communication; viestintä; communication; talouselämä; economic life; elinkeinoelämä; trade and industry; Aalto-yliopisto; Aalto University; yliopistot; universities; yritykset; companies
Pages: 83
Full text:
» hse_ethesis_12797.pdf pdf  size:812 KB (831269)
Key terms: muuttuva yliopisto; yritysyhteistyö; diskurssi; diskurssianalyysi
Abstract:
Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on analysoida Aalto-yliopistossa korkeakoulujen yhdistymisen jälkeen käytyä keskustelua yritysyhteistyöstä. Tutkimuksessa eritellään diskursseja, joita yritysyhteistyöstä puhuttaessa käytetään ja pyritään hahmottamaan, millaista käsitystä ja roolia yhteistyöstä keskustelun perusteella rakennetaan. Tutkimuksen mielenkiinto kohdistetaan diskurssien lisäksi yliopistojen kehityskaareen, joka on johtanut tiivistyvään yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksessa hyödynnetään muuttuvan yliopiston käsitettä, jonka avulla pyritään hahmottamaan yliopistojen ja elinkeinoelämän muuttuvaa suhdetta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen diskurssianalyysi. Tutkimusaineisto koostuu helmi-maaliskuussa 2010 Aalto-yliopistossa tehdystä 10 haastattelusta ja yliopiston strategiatekstistä. Tutkimuksessani kontekstina toimii yliopistojen muuttuva toimintaympäristö. Kontekstitekijöiden kautta pyrin ymmärtämään, miksi määrätynlaiset diskurssit nousevat esille ja mitä se kertoo yliopistojen ja yritysten välisestä yhteistyöstä.

Tulokset Tutkimuksen perusteella löydettiin neljä diskurssia, jotka korostavat pragmaattista käsitystä yliopistojen tehtävästä. Tavoitteina, odotuksina ja toiveina rakentuva diskurssien yliopistoihanne nojaa yhä vahvemmin vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa. Tulosten perusteella Aalto-yliopisto pyrkii ulos perinteisenä pidetystä ajatusmallista, jonka mukaan yliopisto ei ole alisteinen millekään ulkopuoliselle taholle.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.