Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Viestinnän laitos | Talouselämän viestintä | 2012
Tutkielman numero: 12797
Yliopiston ja elinkeinoelämän muuttuva suhde Diskurssianalyyttinen tutkimus Aalto-yliopiston yritysyhteistyösuhteista
Tekijä: Myrberg, Maarit
Otsikko: Yliopiston ja elinkeinoelämän muuttuva suhde Diskurssianalyyttinen tutkimus Aalto-yliopiston yritysyhteistyösuhteista
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Viestinnän laitos
Aine: Talouselämän viestintä
Asiasanat: yritysviestintä; business communication; viestintä; communication; talouselämä; economic life; elinkeinoelämä; trade and industry; Aalto-yliopisto; Aalto University; yliopistot; universities; yritykset; companies
Sivumäärä: 83
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12797.pdf pdf  koko: 812 KB (831269)
Avainsanat: muuttuva yliopisto; yritysyhteistyö; diskurssi; diskurssianalyysi
Tiivistelmä:
Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on analysoida Aalto-yliopistossa korkeakoulujen yhdistymisen jälkeen käytyä keskustelua yritysyhteistyöstä. Tutkimuksessa eritellään diskursseja, joita yritysyhteistyöstä puhuttaessa käytetään ja pyritään hahmottamaan, millaista käsitystä ja roolia yhteistyöstä keskustelun perusteella rakennetaan. Tutkimuksen mielenkiinto kohdistetaan diskurssien lisäksi yliopistojen kehityskaareen, joka on johtanut tiivistyvään yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksessa hyödynnetään muuttuvan yliopiston käsitettä, jonka avulla pyritään hahmottamaan yliopistojen ja elinkeinoelämän muuttuvaa suhdetta. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen diskurssianalyysi. Tutkimusaineisto koostuu helmi-maaliskuussa 2010 Aalto-yliopistossa tehdystä 10 haastattelusta ja yliopiston strategiatekstistä. Tutkimuksessani kontekstina toimii yliopistojen muuttuva toimintaympäristö. Kontekstitekijöiden kautta pyrin ymmärtämään, miksi määrätynlaiset diskurssit nousevat esille ja mitä se kertoo yliopistojen ja yritysten välisestä yhteistyöstä.

Tulokset Tutkimuksen perusteella löydettiin neljä diskurssia, jotka korostavat pragmaattista käsitystä yliopistojen tehtävästä. Tavoitteina, odotuksina ja toiveina rakentuva diskurssien yliopistoihanne nojaa yhä vahvemmin vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa. Tulosten perusteella Aalto-yliopisto pyrkii ulos perinteisenä pidetystä ajatusmallista, jonka mukaan yliopisto ei ole alisteinen millekään ulkopuoliselle taholle.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.