School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12848
Viestinnän strateginen rooli suomalaisissa yrityksissä
Author: Surakka, Päivi
Title: Viestinnän strateginen rooli suomalaisissa yrityksissä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; yritysviestintä; business communication
Pages: 78
Full text:
» hse_ethesis_12848.pdf pdf  size:659 KB (674538)
Key terms: strategia; strategiatyö; viestintä; strateginen viestintä; viestinnän rooli
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää onko viestinnällä strateginen rooli suomalaisissa yrityksissä. Viestinnän roolia olen hahmottanut tutkimalla sitä, miten viestintä nivoutuu tutkituissa yrityksissä strategiatyöhön. Aikaisemmassa tutkimuksessa viestinnän rooli näyttäytyy voimakkaasti strategisoituvana toimintona. Tutkimukseni viitekehys rakentuu strategia käytäntönä -tutkimuksen piirissä tehtyihin löydöksiin, joiden mukaan viestintä on merkittävä osa yrityksen strategiatyötä.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimukseen osallistui seitsemäntoista Talouselämä 500 -listattua suomalaista yritystä. Tutkimukseni on laadullinen ja se on toteutettu teemahaastattelumenetelmällä. Aineistoni koostuu kahdestakymmenestä viestintäjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelusta.

Tutkimuksen empirian analysoin ja tyypittelin seuraavien teemojen alle: liiketoimintastrategia, viestintästrategia, strateginen viestintä sekä viestintäjohtaja strategisena toimijana. Lopuksi tarkastelin aineiston löydöksiä suhteessa aiempaan tutkimuskirjallisuuteen.

Keskeiset tutkimustulokset

Tutkimukseni perusteella viestintä näyttää omaavan osittain strategisen roolin, joka on vahvimmillaan strategian jalkauttamisvaiheessa. Viestinnän vaikutus strategiasuunnitteluun on puolestaan vähäinen. Viestinnän rooli strategiatyössä jää ohueksi, koska strategiatyötä mystifioidaan ja strategiasuunnitteluun osallistumista legitimoidaan liiketoimintasubstanssin omaamisella – strategiasuunnitteluun osallistumisen edellytyksenä pidetään siis yrityksen liiketoiminnan laajaa tuntemusta.

Viestinnästä epästrategisempaa tekee viestinnän kvantifioitavuuden ongelma; empirian valossa viestinnän mittaaminen koetaan haastavaksi ja siksi viestintäjohtajien on vaikea perustella teknisrationaalisessa yritysympäristössä viestinnän resursseja. Osaltaan viestinnän epästrategisuuteen vaikuttaa myös viestinnän edustuksen puuttuminen johtoryhmäkokoonpanosta ja siten myös strategisesta päätöksenteosta. Tutkimukseen osallistuneista yrityksistä alle puolessa viestintäjohtaja kuului yrityksen johtoryhmään varsinaisena jäsenenä.

Empirian valossa viestinnän roolin nähdään kuitenkin olevan voimakkaassa murroksessa, jonka myötä viestinnän roolin uskotaan tulevaisuudessa strategisoituvan.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.