School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12861
Onko pieni vaarallista? Nanoteknologiayritysten edustajien käsityksiä nanoteknologian riskeistä
Author: Pirinen, Juho
Title: Onko pieni vaarallista? Nanoteknologiayritysten edustajien käsityksiä nanoteknologian riskeistä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; riskienhallinta; risk management; riski; risk; nanoteknologia; nanotechnology; asenteet; attitudes
Pages: 97
Key terms: nanoteknologia; riski; riskikäsitys; riskien havaitseminen
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on selvittää suomalaisten nanoteknologiayritysten edustajien käsityksiä nanoteknologian riskeistä. Selvitän tutkielmassa, kuinka nanoteknologiayritysten edustajat havaitsevat nanoteknologiaan liittyviä riskejä. Nanoteknologian turvallisuuteen vaikuttaa liittyvän paljon tiedon puutetta. Tutkielmassa selvitetään myös, kuinka nanoteknologiayritysten edustajat käsittelevät tätä epävarmuutta ja tiedon puutetta, ja kuinka se näkyy yrityksen toiminnassa, yrityksissä tehdyissä päätöksissä tai strategisissa valinnoissa.

Tutkielman viitekehys pohjautuu eri riskisuuntausten kirjallisuuteen, sekä nanoteknologian riskitutkimukseen. Esittelen viitekehyksessä teknillis-tieteellisen lähestymistavan riskitutkimuksessa ja siihen kuuluvan psykometrisen riskitutkimuksen, sekä sosiokulttuurisen lähestymistavan riskiin. Yritän viitekehyksen avulla ymmärtää haastateltujen yritysten edustajien riskikäsityksiä, sekä vastata tutkimusta ohjaaviin tutkimuskysymyksiin. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin haastattelua ja tutkimusaineistona käytettiin 13 nanoteknologiayrityksen edustajan haastattelua. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimusote.

Haastatellut henkilöt havaitsivat nanoteknologian riskejä hyvin eri tavoin. Osa havaitsi nanoteknologian hyödyntämisessä paljon riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Toiset havaitsivat nanoteknologiaan liittyen riskejä lähinnä kuluttajien, median tai lainsäätäjän arvaamattomassa käytöksessä, eivätkä niinkään itse teknologiassa. Osa haastatelluista taas ei havainnut nanoteknologiassa oikeastaan minkäänlaisia riskejä. Nanoteknologiaan liittyvää tiedon puutetta käsiteltiin eri tavoin. Oli tunnistettavissa, että yritykset odottavat tai sivuuttavat asian, tukeutuvat saatavissa olevaan tietoon tai ottivat aktiivisen otteet tiedon tuottamisessa. Epävarmuuden ja tiedon puutteen vaikutuksia voidaan tunnistaa monessa asiassa, kuten viestinnässä. Epävarmuus ja tiedon puute voi myös näkyä yrityksessä esimerkiksi jonkun teknologian sivuun jättämisenä.

Tutkielma on katsaus rajatun otoksen riskikäsityksiin tiettynä hetkenä, eikä sen tuloksia voida laajentaa koskemaan laajempaa joukkoa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.