Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12861
Onko pieni vaarallista? Nanoteknologiayritysten edustajien käsityksiä nanoteknologian riskeistä
Tekijä: Pirinen, Juho
Otsikko: Onko pieni vaarallista? Nanoteknologiayritysten edustajien käsityksiä nanoteknologian riskeistä
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtaminen; management; riskienhallinta; risk management; riski; risk; nanoteknologia; nanotechnology; asenteet; attitudes
Sivumäärä: 97
Avainsanat: nanoteknologia; riski; riskikäsitys; riskien havaitseminen
Tiivistelmä:
Tutkielman tavoitteena on selvittää suomalaisten nanoteknologiayritysten edustajien käsityksiä nanoteknologian riskeistä. Selvitän tutkielmassa, kuinka nanoteknologiayritysten edustajat havaitsevat nanoteknologiaan liittyviä riskejä. Nanoteknologian turvallisuuteen vaikuttaa liittyvän paljon tiedon puutetta. Tutkielmassa selvitetään myös, kuinka nanoteknologiayritysten edustajat käsittelevät tätä epävarmuutta ja tiedon puutetta, ja kuinka se näkyy yrityksen toiminnassa, yrityksissä tehdyissä päätöksissä tai strategisissa valinnoissa.

Tutkielman viitekehys pohjautuu eri riskisuuntausten kirjallisuuteen, sekä nanoteknologian riskitutkimukseen. Esittelen viitekehyksessä teknillis-tieteellisen lähestymistavan riskitutkimuksessa ja siihen kuuluvan psykometrisen riskitutkimuksen, sekä sosiokulttuurisen lähestymistavan riskiin. Yritän viitekehyksen avulla ymmärtää haastateltujen yritysten edustajien riskikäsityksiä, sekä vastata tutkimusta ohjaaviin tutkimuskysymyksiin. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin haastattelua ja tutkimusaineistona käytettiin 13 nanoteknologiayrityksen edustajan haastattelua. Tutkimusmenetelmänä on laadullinen tutkimusote.

Haastatellut henkilöt havaitsivat nanoteknologian riskejä hyvin eri tavoin. Osa havaitsi nanoteknologian hyödyntämisessä paljon riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Toiset havaitsivat nanoteknologiaan liittyen riskejä lähinnä kuluttajien, median tai lainsäätäjän arvaamattomassa käytöksessä, eivätkä niinkään itse teknologiassa. Osa haastatelluista taas ei havainnut nanoteknologiassa oikeastaan minkäänlaisia riskejä. Nanoteknologiaan liittyvää tiedon puutetta käsiteltiin eri tavoin. Oli tunnistettavissa, että yritykset odottavat tai sivuuttavat asian, tukeutuvat saatavissa olevaan tietoon tai ottivat aktiivisen otteet tiedon tuottamisessa. Epävarmuuden ja tiedon puutteen vaikutuksia voidaan tunnistaa monessa asiassa, kuten viestinnässä. Epävarmuus ja tiedon puute voi myös näkyä yrityksessä esimerkiksi jonkun teknologian sivuun jättämisenä.

Tutkielma on katsaus rajatun otoksen riskikäsityksiin tiettynä hetkenä, eikä sen tuloksia voida laajentaa koskemaan laajempaa joukkoa.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.