School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12884
Talouselämää uuden ja vanhan rajamailla. Strategisen rakennemuutoksen kulttuurinen analyysi
Author: Helin, Krista
Title: Talouselämää uuden ja vanhan rajamailla. Strategisen rakennemuutoksen kulttuurinen analyysi
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtajat; managers; organisaatiomuutos; organizational change; rakennemuutos; structural change; fuusiot; mergers; prosessit; processes; organisaatiokulttuuri; organizational culture; muutos; change
Pages: 109
Key terms: organisaatiomuutos; strateginen rakennemuutos; yhdistämisprosessi; kulttuuri; kulttuurinen resurssi; käytänne
Abstract:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Organisaatiot ja johtaminen, Pro gradu -tutkielma 30.04.2012 Krista Helin

TALOUSELÄMÄÄ UUDEN JA VANHAN RAJAMAILLA Strategisen rakennemuutoksen kulttuurinen analyysi

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on kuvata yrityksen taloustoimintojen yhtenäistämiseen tähtäävää muutosprosessia kulttuurisesta näkökulmasta. Pyrin kuvaamaan muutosprosessin eri vaiheita ja toimintaympäristöön liittyviä erityiskysymyksiä työntekijöiden kokemusten näkökulmasta mahdollisimman moniulotteisesti ja rikkaasti. Tutkimus on aineistolähtöinen, josta johtuen niin tutkimusongelman rajaus kuin tutkielman teoreettiset ja metodologiset raamit ovat saaneet lopullisen muotonsa empiirisen aineiston ohjaamana. MED Oyj:n (pseudonyymi) Talouden palvelukeskuksessa suorittamaani empiiriseen tutkimukseen nojautuen olen muotoillut kaksi tutkimuskysymystä. Olen kiinnostunut selvittämään, miten työntekijöiden työ erilaisine käytänteineen on organisaatiomuutoksen myötä muuttunut. Toiseksi kiinnitän tarkastelussani huomiota siihen, miten sosiaaliset suhteet ovat rakentuneet uudessa työyhteisössä. Laadullisen tutkimukseni tulkintakehykseksi olen valinnut kulttuurisen näkökulman, ja siten olen analyysissani keskittynyt organisatoristen prosessien kulttuuriseen ulottuvuuteen. Teoreettisten ja metodologisten linssien rinnalla kulttuuriteoreettinen tutkimus linkittyy tutkielmassani edelleen niin kutsuttuun M&A –tutkimukseen (Merger And Acquisition Studies) tutkimuskohteeni erityislaatuisten taustatekijöiden vuoksi.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA JA MENETELMÄT Aineistolähtöisen tutkielmani keskiössä on syksyllä 2011 suorittamani empiirinen tutkimus, joka sijoittuu kansainvälisesti toimivan monialayhtiön taloustoimintoja keskitetysti hoitavaan Talouden palvelukeskukseen. Aineistolähtöisyyden rinnalla toinen tutkimuksen toteutuksen kannalta keskeinen lähtökohta on kerronnallisen eli narratiivisen tutkimusotteen soveltaminen. Tutkielmani empiirinen aineisto käsittää kolme osa-aluetta. Pääosa siitä on koostunut kerronnallisista teemahaastatteluista, toinen osa pienimuotoisesta osallistuvasta havainnoinnista, sekä kolmas kokonaisuutta täydentävä osuus kirjallisesta dokumentaatiosta.

TUTKIMUKSEN TULOKSET Rakensin kertomuksen Talouden palvelukeskuksen perustamisesta kolmen ulottuvuuden varaan – muutokseen toimintaympäristössä, muutokseen työkäytänteissä, sekä muutokseen sosiaalisissa suhteissa. Täydensin tulkintaani kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntämällä tuoreimman kulttuuriteoreettisen lähestymistavan tarjoamaa tapaa käsitteellistää organisaation jäsenten toimintaa ohjaavia käytänteitä, identiteettiä ja resursseja. Pohdin siten kulttuuristen resurssien merkitystä Talouden palvelukeskusta koskettavassa muutosprosessissa. Johtopäätöksenä esitin, että ainakin tähänastisen toiminnan aikana kulttuuriset resurssit ovat ylläpitäneet organisaatiomuutosta edeltävää aikaa, ja näin ollen rajoittaneet yhdistämisprosessin onnistunutta läpivientiä.

AVAINSANAT Organisaatiomuutos, strateginen rakennemuutos, yhdistämisprosessi, kulttuuri, kulttuurinen resurssi, käytänne
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.