Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos | Organisaatiot ja johtaminen | 2012
Tutkielman numero: 12884
Talouselämää uuden ja vanhan rajamailla. Strategisen rakennemuutoksen kulttuurinen analyysi
Tekijä: Helin, Krista
Otsikko: Talouselämää uuden ja vanhan rajamailla. Strategisen rakennemuutoksen kulttuurinen analyysi
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Aine: Organisaatiot ja johtaminen
Asiasanat: organisaatio; organization; johtajat; managers; organisaatiomuutos; organizational change; rakennemuutos; structural change; fuusiot; mergers; prosessit; processes; organisaatiokulttuuri; organizational culture; muutos; change
Sivumäärä: 109
Avainsanat: organisaatiomuutos; strateginen rakennemuutos; yhdistämisprosessi; kulttuuri; kulttuurinen resurssi; käytänne
Tiivistelmä:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Organisaatiot ja johtaminen, Pro gradu -tutkielma 30.04.2012 Krista Helin

TALOUSELÄMÄÄ UUDEN JA VANHAN RAJAMAILLA Strategisen rakennemuutoksen kulttuurinen analyysi

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on kuvata yrityksen taloustoimintojen yhtenäistämiseen tähtäävää muutosprosessia kulttuurisesta näkökulmasta. Pyrin kuvaamaan muutosprosessin eri vaiheita ja toimintaympäristöön liittyviä erityiskysymyksiä työntekijöiden kokemusten näkökulmasta mahdollisimman moniulotteisesti ja rikkaasti. Tutkimus on aineistolähtöinen, josta johtuen niin tutkimusongelman rajaus kuin tutkielman teoreettiset ja metodologiset raamit ovat saaneet lopullisen muotonsa empiirisen aineiston ohjaamana. MED Oyj:n (pseudonyymi) Talouden palvelukeskuksessa suorittamaani empiiriseen tutkimukseen nojautuen olen muotoillut kaksi tutkimuskysymystä. Olen kiinnostunut selvittämään, miten työntekijöiden työ erilaisine käytänteineen on organisaatiomuutoksen myötä muuttunut. Toiseksi kiinnitän tarkastelussani huomiota siihen, miten sosiaaliset suhteet ovat rakentuneet uudessa työyhteisössä. Laadullisen tutkimukseni tulkintakehykseksi olen valinnut kulttuurisen näkökulman, ja siten olen analyysissani keskittynyt organisatoristen prosessien kulttuuriseen ulottuvuuteen. Teoreettisten ja metodologisten linssien rinnalla kulttuuriteoreettinen tutkimus linkittyy tutkielmassani edelleen niin kutsuttuun M&A –tutkimukseen (Merger And Acquisition Studies) tutkimuskohteeni erityislaatuisten taustatekijöiden vuoksi.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA JA MENETELMÄT Aineistolähtöisen tutkielmani keskiössä on syksyllä 2011 suorittamani empiirinen tutkimus, joka sijoittuu kansainvälisesti toimivan monialayhtiön taloustoimintoja keskitetysti hoitavaan Talouden palvelukeskukseen. Aineistolähtöisyyden rinnalla toinen tutkimuksen toteutuksen kannalta keskeinen lähtökohta on kerronnallisen eli narratiivisen tutkimusotteen soveltaminen. Tutkielmani empiirinen aineisto käsittää kolme osa-aluetta. Pääosa siitä on koostunut kerronnallisista teemahaastatteluista, toinen osa pienimuotoisesta osallistuvasta havainnoinnista, sekä kolmas kokonaisuutta täydentävä osuus kirjallisesta dokumentaatiosta.

TUTKIMUKSEN TULOKSET Rakensin kertomuksen Talouden palvelukeskuksen perustamisesta kolmen ulottuvuuden varaan – muutokseen toimintaympäristössä, muutokseen työkäytänteissä, sekä muutokseen sosiaalisissa suhteissa. Täydensin tulkintaani kulttuurisesta näkökulmasta hyödyntämällä tuoreimman kulttuuriteoreettisen lähestymistavan tarjoamaa tapaa käsitteellistää organisaation jäsenten toimintaa ohjaavia käytänteitä, identiteettiä ja resursseja. Pohdin siten kulttuuristen resurssien merkitystä Talouden palvelukeskusta koskettavassa muutosprosessissa. Johtopäätöksenä esitin, että ainakin tähänastisen toiminnan aikana kulttuuriset resurssit ovat ylläpitäneet organisaatiomuutosta edeltävää aikaa, ja näin ollen rajoittaneet yhdistämisprosessin onnistunutta läpivientiä.

AVAINSANAT Organisaatiomuutos, strateginen rakennemuutos, yhdistämisprosessi, kulttuuri, kulttuurinen resurssi, käytänne
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.