School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12903
Strategiset investoinnit majoitusalalla Case-tutkimus
Author: Matero, Mikko
Title: Strategiset investoinnit majoitusalalla Case-tutkimus
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; investoinnit; investment; strategia; strategy; hotellit; hotels; matkailu; tourism
Pages: 103
Key terms: strategiset investoinnit; investointiprosessi; majoitusala; hotelli; investointien kontekstisidonnaisuus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkielman tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen strategisten investointien etenemisprosessi, käytetyt menetelmät sekä päätöksentekomuuttujat. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tutkia majoitusalan kontekstisidonnaisuuden vaikutusta investointiprosessiin sekä verrata aiempaa yleistä investointitutkimusta ja majoitusalan investointitutkimusta kohdeyrityksessä käytettyihin prosesseihin ja metodeihin.

Lähdeaineisto:

Tutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä, tieteellisiä julkaisuja, julkaisujen tutkimuksia strategisista investoinneista, investointiprosessista ja strategisten investointien päätöksentekomuuttujista. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin aiempaan majoitusalan strategisiin investointeihin liittyvään tutkimukseen. Empiriaosuudessa tiedon hankinta toteutettiin havainnoinnin, saadun materiaalin ja haastatteluiden avulla. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena kohdeyrityksessä, jonka johtohenkilöstöä haastateltiin. Lisäksi tutkija suoritti itse havainnointia ja tutki yrityksestä saatuja materiaaleja.

Tulokset:

Tutkimuksen tärkein tulos on majoitusalan investointien aiemman tutkimuksen kaltainen investointiprosessin luonne. Toisena tärkeänä seikkana havaittiin yrityksen käyttämien analyysityövälineiden sopimattomuus strategisiin investointeihin. Tämä liittyi lähinnä investointien kvantitatiivisen analyysin tekemiseen: tutkimuksen perusteella majoitusalan investointien ominaispiirteet edellyttävät syvällistä tuoton ennustamisen mallia, jonka taustalla on monia sijaintiin, kysyntään, kapasiteettiin ja toimintaympäristöön liittyviä muuttujia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.