Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12903
Strategiset investoinnit majoitusalalla Case-tutkimus
Tekijä: Matero, Mikko
Otsikko: Strategiset investoinnit majoitusalalla Case-tutkimus
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; investoinnit; investment; strategia; strategy; hotellit; hotels; matkailu; tourism
Sivumäärä: 103
Avainsanat: strategiset investoinnit; investointiprosessi; majoitusala; hotelli; investointien kontekstisidonnaisuus
Tiivistelmä:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tutkielman tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen strategisten investointien etenemisprosessi, käytetyt menetelmät sekä päätöksentekomuuttujat. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli tutkia majoitusalan kontekstisidonnaisuuden vaikutusta investointiprosessiin sekä verrata aiempaa yleistä investointitutkimusta ja majoitusalan investointitutkimusta kohdeyrityksessä käytettyihin prosesseihin ja metodeihin.

Lähdeaineisto:

Tutkimuksessa käytettiin kirjallisia lähteitä, tieteellisiä julkaisuja, julkaisujen tutkimuksia strategisista investoinneista, investointiprosessista ja strategisten investointien päätöksentekomuuttujista. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin aiempaan majoitusalan strategisiin investointeihin liittyvään tutkimukseen. Empiriaosuudessa tiedon hankinta toteutettiin havainnoinnin, saadun materiaalin ja haastatteluiden avulla. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena kohdeyrityksessä, jonka johtohenkilöstöä haastateltiin. Lisäksi tutkija suoritti itse havainnointia ja tutki yrityksestä saatuja materiaaleja.

Tulokset:

Tutkimuksen tärkein tulos on majoitusalan investointien aiemman tutkimuksen kaltainen investointiprosessin luonne. Toisena tärkeänä seikkana havaittiin yrityksen käyttämien analyysityövälineiden sopimattomuus strategisiin investointeihin. Tämä liittyi lähinnä investointien kvantitatiivisen analyysin tekemiseen: tutkimuksen perusteella majoitusalan investointien ominaispiirteet edellyttävät syvällistä tuoton ennustamisen mallia, jonka taustalla on monia sijaintiin, kysyntään, kapasiteettiin ja toimintaympäristöön liittyviä muuttujia.
Graduja säilytetään Oppimiskeskuksessa Otaniemessä.