School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12925
Arvonalentumiskirjaukset autoteollisuusyrityksissä Euroopassa vuosina 2006–2010
Author: Koponen, Pauliina
Title: Arvonalentumiskirjaukset autoteollisuusyrityksissä Euroopassa vuosina 2006–2010
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; liikearvo; goodwill; käyttöomaisuus; fixed assets; aineeton omaisuus; immaterial property; autoteollisuus; car industry
Pages: 92
Full text:
» hse_ethesis_12925.pdf pdf  size:573 KB (586287)
Key terms: IAS 36 -standardi; arvonalentuminen; aineellinen käyttöomaisuus; aineeton käyttöomaisuus; liikearvo; autoteollisuus
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielma käsittelee IAS 36 -standardin mukaisia arvonalentumiskirjauksia pitkäaikaisista aineellisista ja aineettomista omaisuuseristä sekä liikearvosta. Tutkielman tavoitteena on selvittää erilaisten taloudellisten tekijöiden ja johdon kannustimien vaikutusta autoteollisuusyritysten arvonalentumiskirjauksiin. Lisäksi tavoitteena on tutkia eroavatko arvonalentumiskirjauksiin vaikuttavat tekijät eri omaisuuserien välillä toisistaan.

LÄHDEAINEISTO Tutkielman empiirisen osuuden aineisto muodostuu EU-maiden pörsseissä listatuista yrityksistä, joiden päätoimiala on autoteollisuus. Tutkimus koskee vuosia 2006-2010. Aineisto on koottu yritysten julkaisemista tilinpäätöksistä ja Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käytetään logistista regressiomallia. Tutkimuksen päämallin lopullinen otoskoko on 26 yritystä ja 124 havaintoa.

TULOKSET Tutkielman tulosten perusteella taloudellisilla tekijöillä ja johdon kannustimilla on vaikutusta arvonalentumiskirjauksen todennäköisyyteen. Taloudellisista tekijöistä liikevaihdon muutoksella, koko pääoman tuottoasteella, markkina-arvon suhteella omaan pääomaan ja arvonalentumisen kohteena olevan omaisuuserän suhteellisella määrällä havaittiin olevan vaikutusta arvonalentumiskirjauksiin. Johdon kannustimista toimitusjohtajan toimikauden pituus ja tilintarkastajan koko puolestaan vaikuttivat kirjauksiin. Eri tekijöiden vaikutus kuitenkin vaihtelee tutkimuksessa riippuen siitä mitä omaisuuserää tutkitaan. Taloudellisilla tekijöillä havaitaan olevan vaikutusta lähinnä vain kun arvonalentumiskirjauksia tarkastellaan kokonaisuutena eli tarkasteltaessa usean omaisuuserän arvonalentumiskirjauksia yhteensä. Yksittäisten omaisuuserien kohdalla taloudellisia tekijöitä suurempaan rooliin nousevat pääasiassa johdon kannustimiksi luokitellut muuttujat.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.