Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Laskentatoimen laitos | Laskentatoimi | 2012
Tutkielman numero: 12925
Arvonalentumiskirjaukset autoteollisuusyrityksissä Euroopassa vuosina 2006–2010
Tekijä: Koponen, Pauliina
Otsikko: Arvonalentumiskirjaukset autoteollisuusyrityksissä Euroopassa vuosina 2006–2010
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Laskentatoimen laitos
Aine: Laskentatoimi
Asiasanat: laskentatoimi; accounting; liikearvo; goodwill; käyttöomaisuus; fixed assets; aineeton omaisuus; immaterial property; autoteollisuus; car industry
Sivumäärä: 92
Kokoteksti:
» hse_ethesis_12925.pdf pdf  koko: 573 KB (586287)
Avainsanat: IAS 36 -standardi; arvonalentuminen; aineellinen käyttöomaisuus; aineeton käyttöomaisuus; liikearvo; autoteollisuus
Tiivistelmä:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielma käsittelee IAS 36 -standardin mukaisia arvonalentumiskirjauksia pitkäaikaisista aineellisista ja aineettomista omaisuuseristä sekä liikearvosta. Tutkielman tavoitteena on selvittää erilaisten taloudellisten tekijöiden ja johdon kannustimien vaikutusta autoteollisuusyritysten arvonalentumiskirjauksiin. Lisäksi tavoitteena on tutkia eroavatko arvonalentumiskirjauksiin vaikuttavat tekijät eri omaisuuserien välillä toisistaan.

LÄHDEAINEISTO Tutkielman empiirisen osuuden aineisto muodostuu EU-maiden pörsseissä listatuista yrityksistä, joiden päätoimiala on autoteollisuus. Tutkimus koskee vuosia 2006-2010. Aineisto on koottu yritysten julkaisemista tilinpäätöksistä ja Thomson One Banker Worldscope -tietokannasta. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi käytetään logistista regressiomallia. Tutkimuksen päämallin lopullinen otoskoko on 26 yritystä ja 124 havaintoa.

TULOKSET Tutkielman tulosten perusteella taloudellisilla tekijöillä ja johdon kannustimilla on vaikutusta arvonalentumiskirjauksen todennäköisyyteen. Taloudellisista tekijöistä liikevaihdon muutoksella, koko pääoman tuottoasteella, markkina-arvon suhteella omaan pääomaan ja arvonalentumisen kohteena olevan omaisuuserän suhteellisella määrällä havaittiin olevan vaikutusta arvonalentumiskirjauksiin. Johdon kannustimista toimitusjohtajan toimikauden pituus ja tilintarkastajan koko puolestaan vaikuttivat kirjauksiin. Eri tekijöiden vaikutus kuitenkin vaihtelee tutkimuksessa riippuen siitä mitä omaisuuserää tutkitaan. Taloudellisilla tekijöillä havaitaan olevan vaikutusta lähinnä vain kun arvonalentumiskirjauksia tarkastellaan kokonaisuutena eli tarkasteltaessa usean omaisuuserän arvonalentumiskirjauksia yhteensä. Yksittäisten omaisuuserien kohdalla taloudellisia tekijöitä suurempaan rooliin nousevat pääasiassa johdon kannustimiksi luokitellut muuttujat.
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.