School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2012
Thesis number: 13102
Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatio - Suunnitellut siirtoverkkoinvestoinnit
Author: Rinne, Sami
Title: Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatio - Suunnitellut siirtoverkkoinvestoinnit
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; energiatalous; energy economy; sähkö; electricity; markkinat; markets; integraatio; integration; Pohjoismaat; Scandinavia; investoinnit; investment
Pages: 74
Full text:
» hse_ethesis_13102.pdf pdf  size:4 MB (3281982)
Key terms: Pohjoismaat; sähkömarkkinat; siirtoverkko; investoinnit; pullonkaulat
Abstract:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Taloustieteen pro gradu -tutkielma 17.12.2012 Sami Rinne

Tiivistelmä:

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatio – Suunnitellut siirtoverkkoinvestoinnit Pohjoismaat muodostavat hyvin yhtenäisen ja tehokkaan alueellisen sähkömarkkinan. Lähivuosikymmeninä tapahtuva Euroopan laajuinen ja laajamittainen siirtyminen hiilidioksidineutraaliin sähköntuotantoon edellyttää kuitenkin pohjoismaisten sähkönsiirtoyhteyksien merkittävää lisävahvistamista. Tässä työssä kartoitetaan investointisuunnitelmat uusista sähkönsiirtoyhteyksistä Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ja niiden naapurimaiden välillä. Lisäksi selvitetään, millä perusteilla kyseiset suunnitelmat on valittu toteutettaviksi ja miten suunnitelmissa on huomioitu investoijan kannalta optimaalisten verkkoinvestointien talousteoria. Lisäksi selvitään julkaistujen investointisuunnitelmien perusteella sekä omin laskelmin, minkälaisia ovat suunniteltujen verkkoinvestointien vaikutukset sähkön hintaan sekä tuottajien ja kuluttajien ylijäämiin Pohjoismaissa. Sähkönsiirtokapasiteettia suunnitellaan lisättävän Pohjoismaista erityisesti Saksaan, mutta myös Hollantiin, Baltian maihin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Investointien päävaikuttimia ovat markkinaintegraatio, uusien energiantuotantoyksiköiden (erityisesti tuulivoima) yhdistäminen sähköverkkoon sekä sähkön toimitusvarmuuden parantaminen. Kantaverkkoyhtiöt eivät investointeja suunnitellessaan pyri voittojensa maksimointiin, kuten tapahtuisi yksityisesti toteutettavissa verkkoinvestoinneissa. Suunniteltujen verkkoinvestointien toteutuessa pohjoismainen sähkön hinta nousee lähemmäs Saksan hintaa. Siirtoyhteyksien lisäämisen on arvioitu pienentävän merkittävästi sähkön tuotantokustannuksia sekä kasvattavan kokonaismarkkinahyötyä. Kokonaismarkkinahyödyn kasvu johtuu tuottajien ylijäämän huomattavasta kasvusta, sillä samaan aikaan kuluttajien ylijäämä ja kantaverkkoyhtiöiden keräämät pullonkaulatulot vähenevät. Alueellisten sähkönhintaerojen tasaantuessa yksityisesti toteutettavat verkkoinvestoinnit muuttuvat vähemmän houkutteleviksi. Avainsanat: Pohjoismaat, sähkömarkkinat, siirtoverkko, investoinnit, pullonkaulat
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.