Kauppakorkeakoulun julkaisuportaali
Tätä sivustoa ei enää päivitetä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun gradujen tiedot on Aaltodocissa: Aaltodoc-julkaisuarkisto
Kauppakorkeakoulu | Taloustieteen laitos | Kansantaloustiede | 2012
Tutkielman numero: 13102
Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatio - Suunnitellut siirtoverkkoinvestoinnit
Tekijä: Rinne, Sami
Otsikko: Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatio - Suunnitellut siirtoverkkoinvestoinnit
Vuosi: 2012  Kieli: fin
Laitos: Taloustieteen laitos
Aine: Kansantaloustiede
Asiasanat: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; energiatalous; energy economy; sähkö; electricity; markkinat; markets; integraatio; integration; Pohjoismaat; Scandinavia; investoinnit; investment
Sivumäärä: 74
Kokoteksti:
» hse_ethesis_13102.pdf pdf  koko: 4 MB (3281982)
Avainsanat: Pohjoismaat; sähkömarkkinat; siirtoverkko; investoinnit; pullonkaulat
Tiivistelmä:
AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Taloustieteen pro gradu -tutkielma 17.12.2012 Sami Rinne

Tiivistelmä:

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden integraatio – Suunnitellut siirtoverkkoinvestoinnit Pohjoismaat muodostavat hyvin yhtenäisen ja tehokkaan alueellisen sähkömarkkinan. Lähivuosikymmeninä tapahtuva Euroopan laajuinen ja laajamittainen siirtyminen hiilidioksidineutraaliin sähköntuotantoon edellyttää kuitenkin pohjoismaisten sähkönsiirtoyhteyksien merkittävää lisävahvistamista. Tässä työssä kartoitetaan investointisuunnitelmat uusista sähkönsiirtoyhteyksistä Pohjoismaissa sekä Pohjoismaiden ja niiden naapurimaiden välillä. Lisäksi selvitetään, millä perusteilla kyseiset suunnitelmat on valittu toteutettaviksi ja miten suunnitelmissa on huomioitu investoijan kannalta optimaalisten verkkoinvestointien talousteoria. Lisäksi selvitään julkaistujen investointisuunnitelmien perusteella sekä omin laskelmin, minkälaisia ovat suunniteltujen verkkoinvestointien vaikutukset sähkön hintaan sekä tuottajien ja kuluttajien ylijäämiin Pohjoismaissa. Sähkönsiirtokapasiteettia suunnitellaan lisättävän Pohjoismaista erityisesti Saksaan, mutta myös Hollantiin, Baltian maihin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Investointien päävaikuttimia ovat markkinaintegraatio, uusien energiantuotantoyksiköiden (erityisesti tuulivoima) yhdistäminen sähköverkkoon sekä sähkön toimitusvarmuuden parantaminen. Kantaverkkoyhtiöt eivät investointeja suunnitellessaan pyri voittojensa maksimointiin, kuten tapahtuisi yksityisesti toteutettavissa verkkoinvestoinneissa. Suunniteltujen verkkoinvestointien toteutuessa pohjoismainen sähkön hinta nousee lähemmäs Saksan hintaa. Siirtoyhteyksien lisäämisen on arvioitu pienentävän merkittävästi sähkön tuotantokustannuksia sekä kasvattavan kokonaismarkkinahyötyä. Kokonaismarkkinahyödyn kasvu johtuu tuottajien ylijäämän huomattavasta kasvusta, sillä samaan aikaan kuluttajien ylijäämä ja kantaverkkoyhtiöiden keräämät pullonkaulatulot vähenevät. Alueellisten sähkönhintaerojen tasaantuessa yksityisesti toteutettavat verkkoinvestoinnit muuttuvat vähemmän houkutteleviksi. Avainsanat: Pohjoismaat, sähkömarkkinat, siirtoverkko, investoinnit, pullonkaulat
Verkkojulkaisut ovat tekijänoikeuden alaista aineistoa. Teokset ovat vapaasti luettavissa ja tulostettavissa henkilökohtaista käyttöä varten. Aineiston käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.